ข่าวประชาสัมพันธ์


# รายการข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด,ขอผมพูดบ้าง) [ยส 0017.3/ว 5948 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561]  
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (บทความเรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา,แค่ซ่อมรถผิดตรงไหน,ถูกพระร้องเรียนค่ะ,อย่างนี้ก็มีด้วย) [ยส 0017.3/ว 5414 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561]  
3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  
4 ขอความร่วมมือสมัครคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5 หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ