ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางศิริวราพร สร้อยสระคู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ บริเวณถนนคนเดินยโสธรบ้านสิงห์ท่า  หน้าศาลหลักเมืองยโสธร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการมอบคืนความสุขของคนเมืองยศเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2563 ให้กับครอบครัว น.ส.ลำดวน ชาติทอง อายุ 37 ปี นายวิสุทธิ์ เชื้อชม (สามี) อายุ 37 ปี ด.ช.กิตติทัต ทองไทย (บุตรชาย) อายุ 15 ปี เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 8 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ   ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการมอบคืนความสุขของคนเมืองยศเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2553 ให้กับครอบครัว นายคำ แสงพันธ์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรใช้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธรตากข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร. รุ่นที่ 15)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
กฏหมายและมาตรการ ป.ป.ช ในการต่อต้านให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
รับสัตรคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายบริหาร กระทรวงมหาดไทย
สมัครเข้าการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 8
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com