ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านรับได้ความเสียหาย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จำนวน ๗ ครัวเรือน ณ ศาลากลางบ้านเชียงหวาง ม.๙ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จำนวน ๒๖ ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ม.๔ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) นายอำเภอเมืองยโสธร นายอำเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า (บ้านสิงห์ท่า) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์) และบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่ารื้อย้าย โดยมีผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้กำลังใจและปล่อยขบวนรถของบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดยโสธร จำนวน ๘ คน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลยโสธร ร่วมให้กำลังใจ

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติม การผ่อนปรนให้ร้านสะดวกซื้อเปิดดำเนินการได้ ๒๔ ชั่วโมง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน


 
 
 


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายบริหาร กระทรวงมหาดไทย
เกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com