ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดยางตลาด ต.ย่อ และวัดบ้านทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด - 19 และให้กำลังใจประชาชน ที่มารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน โดยมีนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม ผู้ว่าฯยโสธร พบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะหารือแจ้งข้อราชการแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แก่เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร นำไปเผยแพร่ขยายผลให้เป็นที่รับรู้ รับทราบแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร โดยมีรอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้นำเสนอประเด็นสำคัญดังนี้ ๑.สถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ๒.การบริหารจัดการการฉีดวัคซีน COVID-19 ๓.ผลการดำเนินงานของหน่วนงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า (บ้านสิงห์ท่า) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณาสถานะการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัด ศูนย์พักคอย Community Isolation และสถานที่กักกันของรัฐ Local Qualantine และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๒ จำนวน ๖๐๐ คน ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในพระราชานุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวันนี้กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ พร้อมกันทั้ง ๙ อำเภอ จำนวน ๓,๒๐๐ คน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ 


 
 
 


รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุยชน ปี 2564
แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินที่ทำการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 3/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 2/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 1/2564)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดูทั้งหมด
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
ใบสมัครคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ"
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com