ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อรับฟังการนำเสนอผลสรุปโครงการ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยบริษัทเออร์เบิ้น สเปซ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ MMM Magazine on air โดยมีประเด็นให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อสนองและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล การดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดยโสธร แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง ๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ ๒/๒ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๗๔ ราย โดยมีผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถชั้น ๑ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมให้กำลังใจและปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดยโสธร จำนวน ๘ คน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 


 
 
 


การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
การประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการ ของ สป.มท
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรใช้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธรตากข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com