ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายมงโคตร เมาลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมในพิธี

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วิทยากร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่วิสามัญหอการค้าจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วมการประชุม

     วันนี้  25 ม.ค.2565 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2565             เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

      วันนี้ 25 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดยโสธร คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดยโสธร
การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดยโสธร
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุยชน ปี 2564
แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดูทั้งหมด
การส่งเรื่องว่าต่างหรือแก้ต่างให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ปี 2564
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
ใบสมัครคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ"
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

...


 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com