ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติม โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการระบาดในครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข และชุมชน การพิจารณาแผนในการจัดสรรวัคซีนของจังหวัด และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร ตามแนวทาง "เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย คนยโสธรร่วมห่วงใยปัญหาโควิด-19" เพื่อมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านขุมชนปลอดผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 หมู่บ้านสีฟ้าโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้แทนทั้ง ๙ อำเภอ เข้าร่วมในกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รับมอบที่นอนและหมอน จำนวน ๑๐๐ ชุด ซึ่งได้รับสนับสนุนจากร้านมิลเจริญ เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่กำลังเข้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยโสธร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ COVID-19 (Community Isolation) และการเตรียมการส่วนขยายเตียง ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ ต.เดิด อ.เมืองยโสธร และโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ ๑ (วิทยาลัยชุมชนอาคารหลังเก่า) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่กำลังเข้ารักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ COVID-19 (Community Isolation) อาคารห้องสมุดศูนย์ไอทีและเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลป่าติ้ว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักตัว ประเภท Local Quarantine ระดับตำบล ณ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว โดยมีนายอำเภอป่าติ้ว สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ


 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินที่ทำการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 3/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 2/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 1/2564)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานสรรพกรพื้นที่ยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพกรภาค 9
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
ใบสมัครคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ"
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com