ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณลานวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563   นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นางสาวสิริมา  วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  โดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคโรน่า 2019 (โควิด-19)อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 ก.ค.62 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยโสธร โดยมีนายคูณ วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับ

วันที่ 3 มิถุนายน  2563 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม”จิตอาสา  มีแล้วแบ่งปัน " มอบถุงยังชีพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซี่ยน รุ่นที่ 11
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำประจำปี 2563
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลากรประจำศาลปกครองชั้นต้น
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงวันที่ 27 ก.พ.63
สถาบันดำรงราชานุภาพเปิดการศึกษาหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
จังหวัดยโสธรขอเชิญส่งประกวดออกแบบรูปหล่อองค์พญาแถน ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
ดูทั้งหมด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com