ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
 

 
 
 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการ
จัดงานถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ วัดป่า
ศิลาพร กับคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ โดยกำหนดเคลื่อนสรีระสัง
ขารองค์หลวงปู่สู่เมรุ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 
08.30 น. และวางดอกไม้จันทน์ ถวายเพลิง ในวันที่ 18 กรกฎาคม ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อนำเสนอ
ต่อการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 23-24
กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นตรวจ ณ บริเวณการก่อสร้าง
สะพานบริเวณบ้านซ่งแย้ ถนนสายกุดชุม - เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำถนน/ทางเบี่ยงและวางท่อระบายน้ำ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่นาข้าวของประชาชนกว่า
500 ไร่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ผู้รับจ้างได้นำรถแบคโฮ ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้าง
การรับรู้ และร่วมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร ประจำปี
2561  ณ ไร่รุ้งตะวัน หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา ...

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ร่วมติดตามท่านจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธาน
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดิน
ทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ ...


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยส 0017.3/ว 5948)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562
"โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)
การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
คู่มือการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลข่าวสารในระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์ จังหวัดยโสธร
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือ มท.0206.1/ว1620 วันที่ 23 มีนาคม 261 - แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0017.2/ว 763 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529