ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร: นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่กำลังเข้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยโสธร (วิทยาลัยชุมชนอาคารหลังเก่า) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณาแผนการบริหารจัดการจอง และฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดยโสธรแบบบูรณาการ การติดตามการดำเนินการกักกันกลุ่มเสี่ยง (HQ) ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยัน มาตรการการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมลงนามเป็นพยานรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑๐ เครื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และได้เป็นประธานมอบให้แก่นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอ ทั้ง ๙ อำเภอ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมลงนามเป็นพยานรับมอบ

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดใหม่) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีรอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ปลัดจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมล้างทำความสะอาด

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไป และให้ฝ่ายเลขาหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฎหมายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และจะกำหนดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอีกครั้ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม


 
 
 


เกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com