ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ การดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปลาส้มชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนและบูรณาการงานอาสาสมัครเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามความก้าวหน้าแผนและผลการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรแต่ละสาขา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ได้ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า (บ้านสิงห์ท่า) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ๒๕๖๔" "๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" โดยในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย จำนวน ๗๐ คูหา  และมีการประกวดการทำอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ การประกวดส้มตำลีลา ประกวดเพลงลูกทุ่งประชาชนทั่วไป และลูกทุ่งผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปิน นิทรรศการโครงการร่วมลงขันชวนกันไปทำนา นิทรรศการและงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร ผู้ประกอบการ เกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วมในงาน

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ บ้านกุดหิน ม.๔ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปี ๒๕๖๔ และเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้การเกษตรด้านต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ดำเนินการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรผู้สนใจในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยพืชสด ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของตอซังข้าวต่อการผลิตพืช ตลอดทั้งความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายอำเภอกุดชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วมในงาน


 
 
 


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
การประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการ ของ สป.มท
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com