ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า (บ้านสิงห์ท่า) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ได้ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ๒๕๖๔ "๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ"" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒๕ บูธ การประกวด Coverdance การประกวดสาวงามอินทรีย์ สาธิตการทำอาหารวัตถุดิบอินทรีย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปิน กิจกรรมการส่งเสริมการขาย และนิทรรศการด้านการเกษตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

พฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองยศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร กับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร เรื่องแนวทางการดำเนินงานระดับพื้นที่ในขบวนงานการอนุมัติสินเชื่อ การแก้ไขเอกสารหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ในการโอนสิทธิ/รับมรดกสิทธิของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร (สาขา) เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานข้อตกลงและความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดภาระของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ยโสธร (สาขา) โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.สาขา เข้าร่วมในการทำบันทึกข้อตกลง

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร OTOP สวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจทำหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ในพิธีปิดโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจทำหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่วมรับชมการสาธิตการฝึก โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ เป็นประธานในพิธีปิด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เข้าร่วมในพิธี

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร การพิจารณามาตรการควบคุมโรคช่วงเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com