ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนิติกร
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2558
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรจัดโครงการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี2557 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ช่วงเวลา 9.00น.-15.30น.
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือนมีนาคม 2558)
รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2558
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต" ฉบับย่อ
ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือ
การฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558
การ์ตูนแอนิเมชั่นพระมหาชนก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
โครงการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.(e-learning)
การสมัครขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์หนังสือข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (นปร) รุ่น 9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
การท่องเที่ยวบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่"
ผู้สนใจเรียนรู้หลักสูตร "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.opdcacademy.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงานก.พ. เรื่องรับรองสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการตัดสินผลงานการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”จังหวัดยโสธร

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 25 มี.ค.58
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
แบบรายงานการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมฯ
งบFunction ปี2558
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดยโสธร

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 ลงวันที่ 10 ก.พ. 58 เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรม/กระทรวง (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13 เดือน ธันวาคม 2557
การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สรุปผลการประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2557
สรุปผลการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตลาดชุมชนฯ
การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีฯ
ข้อเสนอแนะของรองนายกรัฐมนตรี(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ศูนย์ดำรงธรรม (เทศกาลปีใหม่)
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13 เดือนพฤศจิกายน 2557
ภาพตราสัญลักษณ์และตัวอย่างสีม่วง
แบบฟอร์มโครงการ ปี2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร(พ.ศ.2557-2560) วันที่ 11 ธ.ค. 57 ต่อ โรงแรม เจ.พี
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตลาดชุมชนฯ
แบบรายงานผลการจัดระเบียบป้ายฯ และตัวอย่างการรายงานฯ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 4/2557
แบบฟอร์มโครงการของงบ Function ที่ดำเนินการในจังหวัดยโสธร ปี 2558
แบบฟอร์มแผนความต้องการเสนอของบ Function ปี 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดระเบียบป้าย
แบบประมวลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนา
มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ยส 0017.2/ว9553 (ลว.4 พ.ย. 57) เรื่อง "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อ 21 ต.ค. 57 "
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของจังหวัด 76 จังหวัด
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 57
เอกสารแนบหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ยส 0017.2/ว9150 (ลว. 21 ต.ค. 57) เรื่อง "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี"
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงคำสั่ง
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
คำสั่งมอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบรายงานข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด(CCTV)หรือโคมไฟส่องสว่างเพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง ปี๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร
มอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
แบบรายงานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
แบบฟอร์มข้อมูลงานบริการของหน่วยงาน
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการจัดเสวนา "สร้างความสุขยั่งยืน" ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยโสธร (๑๘ มิ.ย.๕๗)
เอกสารประกอบการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จังหวัดยโสธร
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529