ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

 
 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA )
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น สำนักงานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และโครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร "
โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่"
ผู้สนใจเรียนรู้หลักสูตร "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.opdcacademy.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
ประกาศรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงานก.พ. เรื่องรับรองสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พ.ย. 2557 ในวันและเวลาราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือน ตุลาคม 2557)
"รวมพลคนยโสฯ57" พบกับศิลปิน นักร้องนักแสดงคนยโสฯมากมาย วันเสาร์ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 80 ปี ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กทม.
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคลากร
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น.
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการมองรางวัล "๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"
ดาวน์โหลดวารสาร"สลค.สาร"ได้ทางเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต"สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานจังหวัดยโสธรร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น"โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่"ผ่านทางเว็บไซต์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งหนังสือนครศรีธรรมราช๒๕๕๗เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้จังหวัดยโสธรใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี ๒๕๕๗
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2556
สรุปผลการตัดสินผลงานการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”จังหวัดยโสธร
สำเนาร่าง TOR และร่างเอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างถนน รวม 14 สายทาง 
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ  ปี 2557

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 57
เอกสารแนบหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ยส 0017.2/ว9150 (ลว. 21 ต.ค. 57) เรื่อง "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี"
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงคำสั่ง
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
คำสั่งมอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบรายงานข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด(CCTV)หรือโคมไฟส่องสว่างเพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง ปี๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร
มอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา
แบบรายงานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฉบับที่1)
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฉบับที่2)
การสำรวจ Survey Online ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่(หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/๑๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
แบบฟอร์มข้อมูลงานบริการของหน่วยงาน
รายงานศูนย์ปรองดองฯ ยโสธร 15ก.ค.57 ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการจัดเสวนา "สร้างความสุขยั่งยืน" ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยโสธร (๑๘ มิ.ย.๕๗)
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกสถานที่และการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา
เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม (หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จังหวัดยโสธร
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดยโสธร
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
กฏ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ 2556
รายงานการเยี่ยมใบงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๔๖๑๗/๒๕๕๖ การมอบอำนาจของ ผวจ.ยส แก่ รอง ผวจ.ยส
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดยโสธร
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529