ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือนมกราคม 2558)
โครงการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.(e-learning)
การสมัครขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์หนังสือข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (นปร) รุ่น 9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
การท่องเที่ยวบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่"
ผู้สนใจเรียนรู้หลักสูตร "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.opdcacademy.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงานก.พ. เรื่องรับรองสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการตัดสินผลงานการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”จังหวัดยโสธร

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตลาดชุมชนฯ
การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีฯฃ
ข้อเสนอแนะของรองนายกรัฐมนตรี(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ศูนย์ดำรงธรรม (เทศกาลปีใหม่)
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13 เดือนพฤศจิกายน 2557
ภาพตราสัญลักษณ์และตัวอย่างสีม่วง
แบบฟอร์มโครงการ ปี2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร(พ.ศ.2557-2560) วันที่ 11 ธ.ค. 57 ต่อ โรงแรม เจ.พี
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตลาดชุมชนฯ
แบบรายงานผลการจัดระเบียบป้ายฯ และตัวอย่างการรายงานฯ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 4/2557
แบบฟอร์มโครงการของงบ Function ที่ดำเนินการในจังหวัดยโสธร ปี 2558
แบบฟอร์มแผนความต้องการเสนอของบ Function ปี 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดระเบียบป้าย
แบบประมวลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนา
มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ยส 0017.2/ว9553 (ลว.4 พ.ย. 57) เรื่อง "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อ 21 ต.ค. 57 "
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของจังหวัด 76 จังหวัด
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 57
เอกสารแนบหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ยส 0017.2/ว9150 (ลว. 21 ต.ค. 57) เรื่อง "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี"
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงคำสั่ง
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
คำสั่งมอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบรายงานข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด(CCTV)หรือโคมไฟส่องสว่างเพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง ปี๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร
มอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา
แบบรายงานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฉบับที่1)
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฉบับที่2)
การสำรวจ Survey Online ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่(หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/๑๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
แบบฟอร์มข้อมูลงานบริการของหน่วยงาน
รายงานศูนย์ปรองดองฯ ยโสธร 15ก.ค.57 ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการจัดเสวนา "สร้างความสุขยั่งยืน" ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยโสธร (๑๘ มิ.ย.๕๗)
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกสถานที่และการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา
เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม (หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จังหวัดยโสธร
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดยโสธร
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
กฏ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ 2556
รายงานการเยี่ยมใบงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๔๖๑๗/๒๕๕๖ การมอบอำนาจของ ผวจ.ยส แก่ รอง ผวจ.ยส
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดยโสธร
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529