ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

 
 

สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานจังหวัดยโสธรร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น"โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่"ผ่านทางเว็บไซต์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งหนังสือนครศรีธรรมราช๒๕๕๗เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้จังหวัดยโสธรใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี ๒๕๕๗
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2556
สรุปผลการตัดสินผลงานการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”จังหวัดยโสธร
สำเนาร่าง TOR และร่างเอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างถนน รวม 14 สายทาง 
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ  ปี 2557

รายงานศูนย์ปรองดองฯ ยโสธร 15ก.ค.57 ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการจัดเสวนา "สร้างความสุขยั่งยืน" ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยโสธร (๑๘ มิ.ย.๕๗)
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกสถานที่และการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา
เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม (หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จังหวัดยโสธร
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดยโสธร
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
กฏ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ 2556
รายงานการเยี่ยมใบงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๔๖๑๗/๒๕๕๖ การมอบอำนาจของ ผวจ.ยส แก่ รอง ผวจ.ยส
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดยโสธร
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529