ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
 

 
 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

 

 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวนายโสธร หลายร้อยคน ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีตามรอยวิถีอีสาน ณ แปลงนาสาธิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยมีแปลงนาสาธิต เกือบ 100 ไร่  ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ(ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานชมทัศนียภาพแม่น้ำชี สถานที่ดำเนินการบริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 2000 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร
เอกสารความรู้ สดร.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมแรลลี่พัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรศรีสะเกษ-เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
รายงนประจำปีของบริษัทไปรษณีย์ไทย
ประดับธงในดวงใจ
ขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การจัดคาราวานแรลลี่พัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ศรีสะเกษ-เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูุตร"การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14
วีดิโอการอบรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงานก.พ. เรื่องรับรองสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)

ขอความอนุเคราะห์สำรวจตรวจสอบสถานการณ์แหล่งน้ำที่มีขนาดมากกว่า 2 ไร่
มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ.
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
หนังสือเวียน
แบบรายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศสำนักงานจังหวัดยโสธร เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติคู่มือประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ในระบบสารสนเทศ
การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
มอบอำนาจการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
แบบรายงานSMEs
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 3 มีนาคม 2558
กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Vdo Conference การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับท่ี่ 2 (16 มิ.ย. 58)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
เอกสารประกอบการอบรมและสัมมนาแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดยโสธร
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
วิดีทัศน์นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อSMEsและเกษตร
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด
การดำเนินโครงการขับเคลื่อน "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558"
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) รับทราบ ระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แบบรายงานการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมฯ ครั้งที่ 2
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 25 มี.ค.58
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
แบบรายงานการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมฯ
งบFunction ปี2558
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดยโสธร

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 ลงวันที่ 10 ก.พ. 58 เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรม/กระทรวง (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สรุปผลการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีฯ
ภาพตราสัญลักษณ์และตัวอย่างสีม่วง
แบบฟอร์มโครงการ ปี2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ
เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร(พ.ศ.2557-2560) วันที่ 11 ธ.ค. 57 ต่อ โรงแรม เจ.พี
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 4/2557
แบบฟอร์มโครงการของงบ Function ที่ดำเนินการในจังหวัดยโสธร ปี 2558
แบบฟอร์มแผนความต้องการเสนอของบ Function ปี 2559
มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของจังหวัด 76 จังหวัด
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงคำสั่ง
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
คำสั่งมอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
มอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
แบบฟอร์มข้อมูลงานบริการของหน่วยงาน
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
เอกสารประกอบการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529