ประชาสัมพันธ์

  1. -ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของรายการข้อมูล ขอให้นำเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน