เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

อำเภอ

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์มือถือ

อำเภอเลิงนกทา

04 5781 269-4

06 3903 7625

อำเภอกุดชุม

04 5789 097

06 3904 0364

อำเภอค้อวัง

04 5797 274

06 39037090

อำเภอเมืองยโสธร

04 5712 682

06 3902 8456

อำเภอป่าติ้ว

04 5795 068

06 3903 7613

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

อำเภอ

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์มือถือ

อำเภอทรายมูล

04 5757 053

06 39032220

อำเภอไทยเจริญ

04 5718 131

06 3901 8782

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

04 5791 224

06 3903 7709

อำเภอมหาชนะชัย

04 5799 021

06 3902 3242

     


 
                            1. งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 5 งานบริการ 4 หน่วยงาน  

ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ
                                     เข้าสู่ระบบงานบริการ
คู่มือวิธีการใช้บริการ/วิธีดำเนินการ
ผู้ประสานงานระบบ
   
Link
QR Code
Link
QR Code
 

1


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร


 

นายวุฒิไกร ทองดี
โทรศัพท์ 06 4556 6583
(องค์การ) 0 4572 2145

2สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร


-
-
 
นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
โทรศัพท์ 08 9949 3767
(องค์การ) 0 4577 3172

 

3

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
โทรศัพท์ 08 9949 3767
(องค์การ) 0 4577 3172

4สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร


-
-

นางจุฑามาศ สมไชย
โทรศัพท์ 08 1876 3500
(องค์การ) 0 4571 5412

5สำนักงานขนส่ง
จังหวัดยโสธร


 

นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 08 9277 6002
(องค์การ) 0 4558 6079
                                  2. งานบริการด้านแรงงาน จำนวน 5 งานบริการ 3 หน่วยงาน


6

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดยโสธร


นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202

(องค์การ) 0 4571 2657

 

7

-
-
นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202

(องค์การ) 0 4571 2657
8


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร


นายวุฒิไกร ทองดี
โทรศัพท์ 06 4556 6583
(องค์การ) 0 4572 2145

9สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดยโสธรนายสุวิทย์ กุลวงศ์
โทรศัพท์ -
(องค์การ) 0 4571 1654

10

นายสุวิทย์ กุลวงศ์
โทรศัพท์ -
(องค์การ) 0 4571 1654


                              3.งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 6 งานบริการ 5 หน่วยงา


11

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดยโสธร


นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202
(องค์การ) 0 4571 2457

12สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ยโสธร


นายสนั่น ธรรมวงษ์การณ์
โทรศัพท์ 08 1660 7900
(องค์การ) 0 4571 2721

13สำนักงานคลัง
จังหวัดยโสธร


นางสาวรุ่งนภาพร ฉ่ำเพชร
โทรศัพท์ 09 4295 6569
(องค์การ) 0 4571 1523
14


การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร
นางธิดารัตน์ ตระกูลวงศ์
โทรศัพท์ 09 2228 9339
(องค์การ) 0 4571 1540

15

นางธิดารัตน์ ตระกูลวงศ์
โทรศัพท์ 09 2228 9339
(องค์การ) 0 4571 1540
16การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร


https://eservice.pea.co.th/
cos/Menu/
นายพงศพัศ เหมือนเอี่ยม
โทรศัพท์ 06 3782 6154
(องค์การ) 0 4571 1560งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการที่สำนัก งาน ก.พ.ร. กำหนด
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน


Link
QR Code

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ