1. งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 5 งานบริการ 4 หน่วยงาน

 
         
ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ
เข้าสู่ระบบงานบริการ
คู่มือวิธีการใช้บริการ/วิธีดำเนินการ
ผู้ประสานงานระบบ
     
Link
QR Code
Link
QR Code
 

1


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร


นายวุฒิไกร ทองดี
โทรศัพท์ 06 4556 6583
(องค์การ) 0 4572 2145

2สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร


-
-
 
นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
โทรศัพท์ 08 9949 3767
(องค์การ) 0 4577 3172

 

3

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
โทรศัพท์ 08 9949 3767
(องค์การ) 0 4577 3172

4สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร


-
-

นางจุฑามาศ สมไชย
โทรศัพท์ 08 1876 3500
(องค์การ) 0 4571 5412

5สำนักงานขนส่ง
จังหวัดยโสธร


 

นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 08 9277 6002
(องค์การ) 0 4558 6079
                                  2. งานบริการด้านแรงงาน จำนวน 5 งานบริการ 3 หน่วยงาน


6

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดยโสธร


-
-

นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202

(องค์การ) 0 4571 2657

 

7
-
-
นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202

(องค์การ) 0 4571 2657
8


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร


นายวุฒิไกร ทองดี
โทรศัพท์ 06 4556 6583
(องค์การ) 0 4572 2145

9สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดยโสธรนายสุวิทย์ กุลวงศ์
โทรศัพท์ -
(องค์การ) 0 4571 1654

10
นายสุวิทย์ กุลวงศ์
โทรศัพท์ -
(องค์การ) 0 4571 1654


                              3.งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 6 งานบริการ 5 หน่วยงา


11

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดยโสธร


นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
โทรศัพท์ 08 7247 1202
(องค์การ) 0 4571 2457

12สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ยโสธร


นายสนั่น ธรรมวงษ์การณ์
โทรศัพท์ 08 1660 7900
(องค์การ) 0 4571 2721

13สำนักงานคลัง
จังหวัดยโสธร


นางสาวรุ่งนภาพร ฉ่ำเพชร
โทรศัพท์ 09 4295 6569
(องค์การ) 0 4571 1523
14


การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร

นางธิดารัตน์ ตระกูลวงศ์
โทรศัพท์ 09 2228 9339
(องค์การ) 0 4571 1540

15
นางธิดารัตน์ ตระกูลวงศ์
โทรศัพท์ 09 2228 9339
(องค์การ) 0 4571 1540
16การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร


https://eservice.pea.co.th/
cos/Menu/
https://customer-application.pwa.co.th/register-service/download/register-service-user-manual.pdf
นายพงศพัศ เหมือนเอี่ยม
โทรศัพท์ 06 3782 6154
(องค์การ) 0 4571 1560งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการที่สำนัก งาน ก.พ.ร. กำหนด
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน


Link
QR Code

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ