ภาพกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

           วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร        หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดยโสธร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา        พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดยโสธร

           วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

           วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจืตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th