ระบบจองห้องประชุมจังหวัดยโสธร

 
 
 
ระเบียบการใช้ห้องประชุม
  • ห้องประชุมจังหวัดยโสธร มีไว้เพื่อการจัดประชุมและกิจกรรมของจังหวัดยโสธรเป็นวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงานราชการอื่นๆ จะขอใช้ห้องได้เมื่อว่างจากการใช้งานของจังหวัด
  • การขออนุมัติใช้ห้องประชุม ให้หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดต่อขอจองใช้ห้องประชุมได้ที่สำนักงานจังหวัดยโสธร ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๔๒๑๒ มท.๔๓๕๒๙ และสามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้งานและจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร
  • หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ต้องมีหนังสือขออนุญาตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธรก่อนทุกครั้ง
  • กรณียกเลิกหรือมีการเลื่อนประชุม ต้องแจ้งให้สำนักงานจังหวัดยโสธรทราบทุกครั้ง
  • หน่วยงานที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม สามารถขอสิทธิ์การใช้งานได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยโสธร (ตรวจสอบหน่วยงาน)
  • กรณีเกิดความเสียหายต่อห้องประชุม ครุภัณฑ์ภายในห้องหรือโสตทัศนูปกรณ์อันเนื่องจากผู้ใช้ ผู้ขอใช้ห้องจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
 
รายละเอียดห้องประชุม
๑. 
 ห้องประชุมแตงโมหวาน

รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน

   อุปกรณ์ : -เครื่องเสียง
    -ไมโครโฟน
    -โปรเจ็คเตอร์ (Projector)
    -ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Wireless Lan, Network)
   ผู้รับผิดชอบ : นายองอาจ อานุภาพ
   โทรศัพท์ : มท.๔๓๕๐๔
๒. 
 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔๐ คน

   อุปกรณ์ : -เครื่องเสียง
    -ไมโครโฟน
    -โปรเจ็คเตอร์ (Projector)
    -ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Wireless Lan, Network)
   ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ฤทธิ์ ค้าคล่อง
   โทรศัพท์ : มท.๔๓๕๐๕
๓. 
 ห้องประชุมหมอนขิด

รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน

   อุปกรณ์ : -เครื่องเสียง
    -ไมโครโฟน
    -โปรเจ็คเตอร์ (Projector)
    -ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Wireless Lan, Network)
    -ระบบ VCS
   ผู้รับผิดชอบ : นายถนอม ยอดจันทร์
   โทรศัพท์ : มท.๔๓๕๔๔
     

 


 
 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com