คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ความหมายของมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติคู่มือประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ในระบบสารสนเทศ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ยื่นคำขอที่สำนักงานจังหวัดยโสธร)
สำนักงานจังหวัดยโสธร
 
(๑) งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
(๒) การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพ
(๓) การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม
(๔) การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
โครงการชลประทานยโสธร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (พืชสวน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th