โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบที่ 1
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบที่ 2
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบที่ 3
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ระบบฐานข้อมูลการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว114 ลว. 29 กันยายน 2558
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
ขั้นตอนการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่าย
แนวทางการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th