รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


 
 
 
 
 
 

 


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

Download แบบฟอร์ม มท๐๒
     
     รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 
 
ภาพรวมของจังหวัด
อำเภอเมืองยโสธร
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอเลิงนกทา
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอมหาชนะชัย
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอกุดชุม
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอค้อวัง
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอทรายมูล
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอป่าติ้ว
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
อำเภอไทยเจริญ
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
สำนักงานประปาจังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร


 
 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com