สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 • สำนักงานจังหวัดยโสธร
 
 • สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
 
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
 
 
 • สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
 
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหว้ดยโสธร
 
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
 • สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
 
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 
 
 • อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
 
 • อำเภอเมืองยโสธร
 
 
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
 
 
 • สถิติจังหวัดยโสธร
 
 
 • สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
 
 
 • แขวงการทางยโสธร
 
 
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
 
 
 • ที่ทำการปกครองยโสธร
 
 
 • อำเภอกุดชุม
 
 
 • เรือนจำจังหวัดยโสธร
 
 
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
 
 
 • อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
 
 
 • โรงพยาบาลจังหวัดยโสะร
 
 
 • ไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
 
 
 • อำเภอไทยเจริญ
 
 
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
 
 
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 
 
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร
 
 
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจัหงวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
 
 
 • อำเภอป่าติ็ว
 
 
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
 
 
 • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
 
 
 • อำเภอค้อวัง
 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

   

 

 

 

 


 
 

 

Ti

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com