ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดยโสธร  "เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ ราชการไทยพร้อมให้ข้อมูล"

     

 

 
 

 
 

 

 

    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

 

๑. โครงสร้างและการจัดการองค์กร

 

๒. สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินการ

 

๓. กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ

 

 

      ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
 

มาตรา ๙ (๑)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

มาตรา ๙ (๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อเอกชน

   

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ประกาศอ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษา

 LINK

 

มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมประทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน

 

มาตรา ๙ (๗) มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฏหมายหรือโดยรัฐมนตรี

 

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

   

๗. รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล วันที่ 25 มกราคา 2561 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอร์รัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

 

         ๘.๑ ประกาศสอบราคา  ประกวดราคา

   
 

         ๘.๒ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

     

 

 

 

 

 
ข่าวเปิดสอบงานข้าราชการ

 

 

  ราคาน้ำมันวันนี้

   

 

   

 

 

 

Webmaster : pakkapong kiatpariyut

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th