กฎหมายและระเบียบต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลกฎหมายในหน้านี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนงานราชกิจจานุเบกษา
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ลำดับ
รายชื่อกฎหมาย
รมว. รักษาการ ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

Download

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน มท. ที่รับผิดชอบ

1

พ.ร.บ. เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้า
หน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
มท.
กทม.
02-225-0475

2

พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
มท.
กทม.
02-225-0475

3

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มท.
กทม.
02-225-0475

4

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มท.
กทม.
02-225-0475
5
พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510
มท.
กปน.
02-504-0094
6
พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
มท.
กปน.
02-504-0094
7
พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
มท.
กปภ.
02-521-3418
8
พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
มท.
กฟน.
02-252-7881
9
พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
มท.
กฟภ.
02-591-3832
10
ประมวลกฎหมายที่ดิน

มท.

ทด.

02-141-5658
11
พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542

มท.

ทด.

02-141-5658
12
พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

มท.

ทด.

02-141-5658
13
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518

มท. กค. กษ.

ทด.

02-141-5658
14
พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

มท.

ทด.

02-141-5658
15
พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522

มท.

ทด.

02-141-5658
16
กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า
พ.ศ. 2463
มท.
ปค.
02-356-9555
17
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
ลักษณะ 2 หมวด 2 ส่วนที่ 2 - 3 สมาคม มูลนิธิ
มท.
ปค.
02-356-9555
18
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
19
ประมวลกฎหมายอาญา
มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555

20

ปว. ฉบับที่ 45 (จำกัดเวลาสำหรับการเล่นและ
การจำหน่ายในสถานโบลิ่ง สถานเล่นสเก็ต
ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม) ลว. 17 มกราคม
พ.ศ. 2515
มท.
ปค.
02-356-9555
21
ปว. ฉบับที่ 68 (ควบคุมการจอดเรือใน
แม่น้ำลำคลอง) ลว. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
มท.
ปค.
02-356-9555
22
พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527
มท. กค.
ปค.
02-356-9555
23
พ.ร.บ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
มท. นรม.
ปค.
02-356-9555
24
พ.ร.บ. เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496
มท.
ปค.
02-356-9555
25
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2477
มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
26
พ.ร.บ. ให้บำเหน็จในการปราบปราม
ผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489
มท. กค. พณ.
ปค.
02-356-9555
27
พ.ร.บ. ให้อำนาจทหารเรือปราบปราม
การกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
28
พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
29
พ.ร.บ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
30
พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
มท. กษ.
ปค.
02-356-9555
31
พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499
มท.
ปค.
02-356-9555
32
พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
มท. กค.
ปค.
02-356-9555
33
พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
มท. คค.
ปค.
02-356-9555
34
พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489
มท. พณ.
ปค.
02-356-9555
35
พ.ร.บ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
มท.
ปค.
02-356-9555
36
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
มท. กต.
ปค.
02-356-9555
37
พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
มท. ศธ.
ปค.
02-356-9555
38
พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา
พ.ศ. 2527
มท. กต. กห. ยธ.
ปค.
02-356-9555
39
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
มท.
ปค.
02-356-9555
40
พ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาพิจารณาใหม่
พ.ศ. 2526
มท. กค. กห. ยธ.
ปค.
02-356-9555
41
พ.ร.บ. กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน
พ.ศ. 2502
มท.
ปค.
02-356-9555
42
พ.ร.บ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์
บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
มท. คค.
ปค.
02-356-9555
43
พ.ร.บ. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่ง
เผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสีย
สัมพันธะไมตรีระหว่างประเทศ
ที่สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย
ในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488
มท.
ปค.
02-356-9555
44
พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ
พ.ศ. 2503
มท.
ปค.
02-356-9555
45
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มท.
ปค.
02-356-9555
46
พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ. 2474
มท.
ปค.
02-356-9555
47
พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
มท. พณ.
ปค.
02-356-9555
48
พ.ร.บ. ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน
พ.ศ. 2504
มท.
ปค.
02-356-9555
49
พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
มท.
ปค.
02-356-9555
50
พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
พ.ศ. 2493
มท. นรม.
ปค.
02-356-9555
51
พ.ร.บ. คุ้มครองความลับในราชการ
พ.ศ. 2483
มท.
ปค.
02-356-9555
52
พ.ร.บ. คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่
พ.ศ. 2478
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
53
พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
มท. กต.
ปค.
02-356-9555
54
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522
มท.
ปค.
02-356-9555
55
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534
มท. ยธ. สธ. ศธ.
ปค.
02-356-9555
56
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
57
พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
มท.
ปค.
02-356-9555
58
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
มท. กษ.
ปค.
02-356-9555
59
พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
มท.
ปค.
02-356-9555
60
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535
มท. คค.
ปค.
02-356-9555
61
พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
มท.
ปค.
02-356-9555
62
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
กระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
63
พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท
ให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและ
ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535
กห. และทุก กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
ปค.
02-356-9555
64
พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก
่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526
กห. และทุก กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
ปค.
02-356-9555
65
พ.ร.บ. ยศและเครื่องแบบผู้บัญชาการและ
เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
มท.
ปค.
02-356-9555
66
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
มท. กห.
ปค.
02-356-9555
67
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
มท.
ปค.
02-356-9555
68
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากเปลี่ยน
เส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และพม่าตอนแม่น้ำสาย พ.ศ. 2483
มท. กต.
ปค.
02-356-9555
69
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากเปลี่ยน
เส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และพม่าตอนแม่น้ำรวก พ.ศ. 2483
มท. กต.
ปค.
02-356-9555
70
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการ
เปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างสยาม
และพม่าตอนแม่น้ำปากจั่น พ.ศ. 2489
มท. กต.
ปค.
02-356-9555
71
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
พ.ศ. 2543
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
72
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
73
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
74
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. 2543
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
75
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ พ.ศ. 2543
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
76
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2522
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
77
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
78
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
มท. กห. พน.
ปค.
02-356-9555
79
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2521
มท. กต. คค.
ปค.
02-356-9555
80
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534
มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
81
พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พ.ศ. 2479
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
02-356-9555
82
พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างสยามกับแซนซีนาร์และ เกาะซอลอมอน ในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. 2480
มท. กต. ยธ.
ปค.
02-356-9555
83
พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509
มท.
ปค.
02-356-9555
84
พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ
พ.ศ. 2485
มท. กค.
ปค.
02-356-9555
85
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
มท.
ปค.
02-356-9555
86
พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
มท.
ปค.
02-356-9555
87
พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
มท.
ปค.
02-356-9555
88
พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
มท. สธ.
ปค.
02-356-9555
89
พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มท. กห. กค
ปค.
02-356-9555
90
พ.ร.บ. ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไป
ร่วมชันสูตรพลิกศพตามาตรา 148 (3)(4) และ (5)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2550
กห. มท. ยธ. ศธ. สธ.
ปค.
02-356-9555
 
91
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  
ประธานศาลฎีกา นรม. กห. มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
92
พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
มท. กต. พม.
ปค.
02-356-9555
93

พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานท ี
กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519

มท. กห.
ปค. (ปภ.)
02-356-9555
(02-243-0028)
(02-243-4622)
94
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
มท.
ปค.
02-356-9555
95
พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
มท.
ปค.
02-356-9555
96
พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
มท.
ปค.
02-356-9555
97
พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
นรม. กห. มท. ยธ.
ปค.
02-356-9555
98
พ.ร.บ. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518
มท. กค.
ปค. (สถ.)
02-356-9555
(02-241-9035)
99
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
มท.
ปภ.
02-243-0028
02-243-4622

 

หมายเหต

1. ส่วนราชการในวงเล็บ (..) มีภารกิจคาบเกี่ยวกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างกรมทำความตกลงกันว่าหน่วยงานใดจะรับเป็นเจ้าของเรื่อง
2. อักษรย่อ : ความหมาย
กค.
กต.
กษ.
กห.
คค.
นรม.
พค.
พณ.
พน.
มท.
ยธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงการต่างประเทศ
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กระทรวงหลาโหม
: กระทรวงคมนาคม
: นายกรัฐมนตรี
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: กระทรวงพาณิชย์
: กระทรวงพลังงาน
: กระทรวงมหาดไทย
: กระทรวงยุติธรรม
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: กระทรวงศึกษาธิการ
: กระทรวงสาธารณสุข
: กระทรวงอุตสาหกรรม
กทม.
กปน.
กปภ.
กฟน.
กฟภ.
ทด.
ปค.
ปภ.
ยผ
สถ.
สป.
: กรุงเทพมหานคร
: การประปานครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค
: การไฟฟ้านครหลวง
: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: กรมที่ดิน
: กรมการปกครอง
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
: กรมโยธาธิการและผังเมือง
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรยายสรุปการกระทำความผิดตามมาตราต่างๆ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด ฯ (๓ ม.ค. ๕๑)

 

ข้อมูลจาก : กระทรวงมหาดไทย

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com