การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙

เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่งจังหวัด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือจังหวัดยโสธรซักซ้อมการดำเนินการประเมินฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม “การประหยัดงบประมาณ” (ก.ค.๖๑)  
แบบฟอร์มการรายงานผลการประหยัดงบประมาณ “งบดำเนินงาน” ปรับใหม่ (ก.ค.๖๑)  
หนังสือจังหวัดยโสธรซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ ๔.๒  (เม.ย.๖๑)  
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในองค์ประกอบ  ที่ ๔.๒ และ ๕.๑ (มี.ค.๖๑)  
หนังสือจังหวัดยโสธรแจ้งปรับการประหยัดงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงานของโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดยโสธร เท่านั้น (ม.ค.๖๑)  
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๒ และ ๕.๑ เพิ่มเติม (ธ.ค.๖๐)  

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของจังหวัดยโสธร รอบการประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
# แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 2 และ 3 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 2 และ 3 รอบ 12 เดือน (ตัวอย่างการกรอก) ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 4.2 กิจกรรม “การลดพลังงาน” รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 4.2 กิจกรรม “การลดกระดาษ” รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 4.2 กิจกรรม “การประหยัดงบประมาณ” รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 4.2 กิจกรรมที่ 4-12 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มที่ 6 รายงานผลตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินที่ 5.1 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙

เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่งจังหวัด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com