มาตรการเฝ้าสังเกตุการ (กักตัว) และการปฏิบัติทั่วไปจังหวัดยโสธร

ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดอื่น ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และงดการเดินทางไปสถานที่ต่างๆไว้ก่อน

 

ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกประเทศ จังหวัดภูเก็ต และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

 

ผู้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่เข้าพักโรงแรมให้ทางโรงแรมแจ้งนายอำเภอพื้นที่ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้

 

ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th