โครงการ ITA 

การประเมิน ITA จังหวัดยโสธร ประจำปี 2559

1.รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2.คู่มือโครงการประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

3.กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลฯ

4.แบบรายงานข้อมูลฯ (แบบ1 และ แบบ2)

5.ตัวอย่างแบบประเมินในปี 2557

6หนังสือจังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง

 
  6.1)เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง 29 ต.ค. 57
  6.2)แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการ
  6.3)การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการฯ
  6.4)แจ้งเปลี่ยนวิธีการจัดส่งข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการฯ
เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference วันที่ 17 มิถุนายน 2558 09.00 - 12.00 น.
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Vdo Conference การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับท่ี่ 2 (16 มิ.ย. 58)
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ปี 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ปี 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานจังหวัดยโสธร ปี 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานจังหวัดยโสธร ปี 2559
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th