ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศพส.จ.ยส.)

อำนาจหน้าที่

-  งานประสานการดำเนินการตามข้อสั่งการ  และงานตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และจังหวัด
-  งานประสานข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,  สถานประกอบกิจการ  และแหล่งแพร่ระบาดอื่นๆ  กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
-  งานประสานกรดำเนินงานกับ  ศพส.ภาคประชาชน  และชมรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน
-  งานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนพิเศษในโควต้า  ศพส.(ถ้ามี) 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการ  ศพส.จ.ยส.
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี
-งานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี  และการรายงานผลการดำเนินงาน
-  งานการข่าวยาเสพติด   
-  งานอำนวยการและกำลังพล  ศพส.จ.ยส.
-  งานประสานระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  งานประสานการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
- งานจำนวนสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
-  งานประสานการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-  งานสายงานการดำเนินงานตามที่ ศพส.,สำนักงาน  ปปส.  และ  ศพส.มท.กำหนด 
-  งานธุรการและสารบรรณ
-  งานประสานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
-  งานติดตามและฟื้นฟูช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-  งานบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด
-  งานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิก
-  งานบันทึกข้อมูลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
-  งานบันทึกข้อมูลกำลังพล  ศพส.จ.ยส.

ข้าราชการ/พนักงาน

๑.  นายฉกาจ  การิสุข - หัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๒.  ด.ต.สุโข  สืบวงศ์ - ผบ.หมู่  (สภ.เมืองฯ)

 

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศพส.จ.ยส.) โทร๐-๔๕๗๑-๔๐๓๑ มท. ๔๓๕๙๖

 

 

 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com