กลุ่มงานอำนวยการ

อำนาจหน้าที่

- บริหารงานทั่วไปของจังหวัด
- งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด
- เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
- งานรัฐพิธี ราชพิธี
- จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง
- งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
- งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- งานกิจการด้านการข่าว
- งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด
- งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด
- งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
- งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
- งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ข้าราชการ/พนักงาน

ข้าราชการ
๑. นายสิทธิศักดิ์ ดอกบัว - ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
๒. นางสาวธวชินี โสภา - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นายเติมศักดิ์ มูลสาร - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางเรืองอุไร สุอนันตา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๕. นายอุดม สง่างาม - นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๖. นางลัดดาวัลย์ ขจรชัย - นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๗. นางสาวนูร์อาเซียน ยูโซะ - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘. นายสุรชัย หลักหาญ - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙. นางประยงค์ ประชุมชัย - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางสาวธัญชนก อดกลั้น - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ
๑.  นายองอาจ  อานุภาพ - พนักงานขับรถยนต์
๒.  นายประคอง  สุทธิอาคาร - พนักงานขับรถยนต์
๓. นายไชยพร  แสนวงษ์ - พนักงานขับรถยนต์
๔. นายยุทธกิจ  ทาระพันธ์ - พนักงานขับรถยนต์
๕. นายถนอม ยอดจันทร์ - พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
๖.  นางศรีสุรางค์  สัตยบัณฑิต - พนักงานพิมพ์ระดับ ๒
๗. นายคำพันธ์  ทองมี - พนักงานบริการ
๘. นายณรงค์ฤทธิ์ ค้าคล่อง - พนักงานพิมพ์ระดับ ๓ (ช่วยราชการจังหวัดยโสธร)

พนักงาน
๑. นางสาวณิชชาภัทร ดลสุข
๒. นายวิศวรรษ บุญจำเนียร
๓. นายสาคร บุญมาก
๔. นางสาวชญานภัส หันชะนา
๕. นายศรันย์ สายสีแก้ว
๖. นางสาวธันยพร สีดำ


04-Oct-2016 17:07

 

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานอำนวยการ โทร.๐-๔๕๗๑-๒๗๒๒ มท. ๔๓๕๒๑

 

 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com