กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่

- งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
- งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด
- งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด
- ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการ ในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
- งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
- งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
- เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
- การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
- คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ/พนักงาน

ข้าราชการ
๑. นายทำนอง บุญเจริญ-ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวรุ่งอรุณ โทสูงเนิน - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓. นางสุภาวดี ป้องคำ - พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
๔. นางอรวรรณ เผ่าเพ็ง - พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

04-Oct-2016 17:06

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.๐-๔๕๗๑-๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๒๒

 

 

 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com