กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

อำนาจหน้าที่

-  รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
- การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
- รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ ของประชาชน
- งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
- งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
- งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ข้าราชการ/พนักงาน

ข้าราชการ
๑. นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ - ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๒. นายศักดิ์ดา เหลาแตว - นิติกรปฏิบัติการ
๓. นายนิตินัย คำคง - นักวิเคราะหืนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นายพงษ์สิทธิ คงราช - นักวิเคราะหืนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นางสาวจิณัฏฐา ในจิตร
๖. นางสาววาสนา จันละบุตร
๗. น.ส.เกศสุดา เวฬุวนารักษ์
๘. นายกัมปนาท เสลวาปีนุสรณ์
๙. นายยุรนันท์ โพธิ์ศรี

 

 

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร โทร.๐-๔๕๗๑-๔๒๑๒ มท.๔๓๕๒๙


 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com