กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

อำนาจหน้าที่

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่  การปฏิบัติในพื้นที่
- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงาน  ในจังหวัด
- งานตรวจราชการ
- ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
- งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายข้าราชการ/พนักงาน
๑. นายฉกาจ การิสุข - ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๒. นายองอาจ สีทาแก- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. นายสิทธิกร นันทวงศ์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นายไกรศร เกษงาม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7. น.ส.พัชรินทร์  เชื้อบัณฑิต - พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว
9. นายวุฒิพงษ์ วงษ์พานิช
10. น.ส.อัญชุลี ชูรัตน์
11. นายเฉลิมพล หนูจิตร
12. น.ส.วรรณกมล ขันโสม

Update : October 4, 2016 17:07เบอร์โทรศัพท์ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร.๐-๔๕๗๑-๔๒๑๒ มท.๔๓๕๒๓

 

 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com