1. ชื่อ-สกุล นายนิกร  สุกใส
2. ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
3. เงินเดือน        
4. วัน เดือน ปีบรรจุ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
5. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2502
6. เกษียณอายุราชการ       ปี พ.ศ. 2562
7. การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. การศึกษาอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47  พ.ศ. 2543
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44  พ.ศ. 2546
- การพัฒนาการจัดการภาครัฐและเอกชน (MINI MASTER OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT)  พ.ศ. 2548
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4  พ.ศ. 2548
9. ประวัติการดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ระดับ 8) - ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2545)
- ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2546)
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2546)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2550)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นักบริหารระดับต้น , พ.ศ. 2557 - 2558)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นักบริหารระดับต้น , พ.ศ. 2558 - 2560)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นักบริหารระดับสูง , 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 


 
 


 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com