หนังสือสั่งการจังหวัดยโสธร

ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.2/ว2815 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0018/ว2774 เรื่อง แนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว2915 เรื่อง การสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ
ยส.0017.1/6458 เรื่อง การสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโดยจังหวัดมอบให้อำเภอ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับอำเภอ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว2883 เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/6575 เรื่อง รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในห้วงการปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว2952 เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/6596 เรื่อง รายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.2/ว3011 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7021 เรื่อง รายงานความเคลื่อนไหวและการติดตามตรวจสอบการกระทำที่ไม่เหมาะสมในห้วงการปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาควมาสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7096 เรื่อง รายงานการดำเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3212 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7097 เรื่อง การดำเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7601 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3403 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3420 เรื่อง การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7643 เรื่อง การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/9931 เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3441 เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/7994 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว4063 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว4076 เรื่อง สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3176 เรื่อง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3182 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว3176 เรื่อง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว4786 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว4211 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุดที่ ยส.0017.1/ว4339 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ(คปป.)ครั้งที่ 1/2557
   


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th