คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร

(กรอ.จังหวัดยโสธร)

ปฏิทินการประชุม กรอ. จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ ๓๘๙๑/๒๕๕๗ (แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กรอ.ยส.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดยโสธร
แผนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
ปฏิทินการประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
   
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระการประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ระเบียบวาระการประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
   


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th