ข้อมูลบริการ

ข้อมูลทั่วไป

 

 

งานบริการ หน่วยรับผิดชอบและขั้นตอนการให้บริการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการ งานบริการ
1 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  การประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาการประชาสัมพันธ์
2 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
3 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร  การรับงบการเงินของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
4 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร  การออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารรายการทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
5 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  ฝึกเตรียมเข้างาน
6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร  ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร  การคุ้มครอง สวัสดิการ ฟื้นฟู พัฒนา และป้องกัน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8 สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร  การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
9 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยโสธร  การส่งเสริมให้การสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยต้นยางพันธุ์ดีและพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
10 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร  การขอรับสิทธิประโยชน์
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ/ปล่อยเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  การขอติดตั้งประปาใหม่
13 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่44 จังหวัดยโสธร  การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
14 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  การออกใบ ปพ.1,ปพ.7 และ ปพ.6 (เช่น การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต ฯลฯ)
15 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  การให้ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร
16 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
17 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  งานบริการของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
18 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร  การอำนวยการความเป็นธรรมโดยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านแรงงานในพื้นที่
19 เรือนจำจังหวัดยโสธร  การเยี่ยมญาติ
20 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  การรับจดทะเบียนสหกรณ์
21 สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร  การออกใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบสด.43), การออกหนังสือสำคัญ (แบบสด.8)
22 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
23 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  การให้บริการข้อมูลสถิติ
24 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
25 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กลุ่มการเงิน/พัสดุ
26 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับสมัครนักศึกษา  กศน.
27 กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  การให้บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 กศน.อำเภอค้อหวัง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 กศน.อำเภอทรายมูล  การส่งเสริมการรู้หนังสือ, การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดการศึกษาต่อเนื่อง, การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
30 กศน.อำเภอไทยเจริญ  การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน
31 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาชนะชัย  การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  การให้บริการการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 กศน. อำเภอเลิงนกทา   การให้บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กลุ่มการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
36

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

37

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การจดทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ

38

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนหรือสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

39

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การจัดตั้งหอพักนักเรียน นักศึกษา

40

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

41

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ

42

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

43

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

44

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 การให้บริการจดทะเบียนรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดยโสธร

45

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 สงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

46

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร

 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด

47

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร

 การรับงบการเงินของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

48

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร

 การออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารรายการทางทะเบียนของ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

49 โรงพยาบาลยโสธร  การบริการสุขภาพ
50 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th