การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
- ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเท่านั้น
- ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจาเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ในกรณีหน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทนเฉพาะบางจุดที่ชารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมีระบบที่พร้อมให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
- การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel ที่มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second) และต้องมีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน

ละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศ "การประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 กรุณาส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบโครงการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนวันประชุม ล่วงหน้า ๗ วันและให้ใช้เกณฑ์ราคากลางประจำปี 2561 เป็นหลัก " (ทั้งนี้ กำหนดการประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๔๖๐๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๙๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ )
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สําหรับงาน GIS (ICT ๒๕๕๖)
คู่มือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟ์ตแวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ๒๕๕๔
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย
   
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร
หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๘๔๖๕-๘๔๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๒๑๐.๕/ ว๔๓๐๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
แจ้งให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๓๘๔๙-๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๕๐๗-๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส่วนราชการฯ) หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๙๓๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อำเภอ/อปท.) หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๙๓๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คณะกรรมการฯ) หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๙๓๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คณะกรรมการฯ) หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๙๓๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
   
การตอบข้อหารือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และคุณลักษณ์พื้นฐาน ฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๗๒๑๗.๕/๑๗๔๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท ๗๒๑๗.๕/ว.๑๘๗๕
คำถาม:ตอบ>> การตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25xx
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ข้อ 8 คำถามที่พบบ่อย (FAQ)]
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
   
   
แบบฟอร์ม
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.๐๑ ปรับปรุง ธ.ค. ๕๙) (ตัวอย่าง PDF)
แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) * (แบบรายงานการจัดหา+แบบรายงานสรุปโครงการ+แบบฟอร์ม CCTV)
แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 
 
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หลังการจัดหา (แบบ คกก.มท.๐๓ ปรับปรุง ธ.ค. ๕๙)
แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (แบบ คกก.มท.๐๔)
   
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ "เพิ่มเติม"
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
แบบชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติม
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๙
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
รายงานการประชุมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
   
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
   
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

สอบถามปัญหาและแนวทางการจัดหาฯ ได้ที่นี่ QR Code


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th