Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร

                จังหวัดยโสธรได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป   ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด   โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (ข้อจำกัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาลพื้นฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถสรุปผลวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้นำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์
    เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา / โอกาสการพัฒนาในส่วนที่ 2  แล้ว   จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564) ว่า

“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

    - พันธกิจ จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564)  สามารถกำหนดพันธกิจ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัดยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได้  3  พันธกิจ  ดังนี้

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
(2) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน  โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการ
     ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด  
(3) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการ
     เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแล้ว สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่  1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ลำดับที่  2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
ลำดับที่  3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ลำดับที่  4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์

    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน
            3.1.1  เป้าประสงค์  “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า” 
            3.1.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
                      1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (25,000 ไร่/ปี)
                      2) จำนวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด) 
                      3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ปี)

            3.1.3  กลยุทธ์ 
                      1) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   และเศรษฐกิจพอเพียง 
                      2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มศักยภาพ
                      3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้า  เกษตรอินทรีย์ 
                      4) เพิ่มตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว 
            3.2.1  เป้าประสงค์  “ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น”
            3.2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
                      1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี)
                      2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี)

            3.2.3  กลยุทธ์ 
                      1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน
                      2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
                      3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ

     3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง  ของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
            3.3.1  เป้าประสงค์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย”
            3.3.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
                      1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี)
                      2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล   (เพิ่มขึ้นปีละ 36 หมู่บ้าน/ปี)
                      3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
                      4) จำนวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส)  (เพิ่มขึ้น 10 แห่ง) 
                      5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
                      6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี)
                      7) ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5/ปี)
                      8) จำนวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร 100,000 คน  (ลดลงร้อยละ 3/ปี)
           3.3.3  กลยุทธ์ 
                      1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
                      2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     
                      4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

     3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            3.4.1  เป้าประสงค์  “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น”
            3.4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
                      1) จำนวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟื้นฟู  สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี)
                      2) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (10,000 ไร่/ปี)
                      3) จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น (5,000 ไร่/ปี)
                      4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี)
            3.4.3  กลยุทธ์ 
                      1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
                      2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน