Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร

1.5.1  การศึกษา จำนวนสถานศึกษาทุกสังกัด จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2559         รวมทั้งสิ้น ๔๖๓ แห่ง แบ่งเป็นดังนี้


ลำดับ

สังกัด/อยู่ในกำกับดูแล

จำนวน

ตั้งอยู่ในพื้นที่ (อำเภอ)

เมือง

คำเขื่อนแก้ว

มหาชนะชัย

ค้อวัง

ป่าติ้ว

ทรายมูล

กุดชุม

ไทยเจริญ

เลิงนกทา

1

 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192

74

49

49

20

-

-

-

-

-

2

 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

188

-

-

-

-

30

24

49

24

61

3

 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28

27

5

4

2

1

2

2

4

2

5

4

 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

6

 สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

10

4

-

1

-

-

2

2

-

2

7

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

11

8

1

1

1

-

-

-

-

-

8

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

4

-

-

-

-

1

2

-

3

9

 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

10

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

11

 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3

1

-

-

-

-

1

-

-

1

 

รวม

463

100

57

55

24

34

32

59

28

75

 

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

1)   จำนวนนักเรียน (โรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน แยกตามสังกัด)
                         1.1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ที่

พ.ศ.

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

๑๙๓

873

9,138

873

๑๙๓

2,426

35,242

2,417

2

2555

๑๙๓

880

9,017

880

๑๙๓

2,433

33,874

2,436

3

2556

๑๙๓

783

๔,๒๑๔

๓๙๑

๑๙๓

2,387

๑๕,๒๓๘

๑,๒๑๑

4

2557

๑๙๓

773

๔,๐๕๓

๓๘๗

๑๙๓

2,424

๑๔,๘๘๒

๑,๒๒๒

5

2558

๑๙๒

764

๓,๙๓๑

๓๘๖

๑๙๓

2,593

๑๔,๖๙๗

๑,๒๑๓

6

2559

๑๙๒

795

๓,๙๒๘

๔๒๐

๑๙๓

๑๖,๙๕

๑๔,๒๔๔

๑,๓๔๓

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

 

ที่

พ.ศ.

ระดับ ม.ต้น

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

๔๘

318

6,547

318

2

2555

๔๘

316

6,014

316

3

2556

๔๘

309

๒,๖๒๙

๑๕๑

4

2557

๔๘

307

๒,๔๓๔

๑๔๙

5

2558

๔๘

303

๒,๒๘๐

๑๔๔

6

2559

๔๘

303

๒,๒๕๓

๒๔๒

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1.2)      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่

พ.ศ.

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

188

๑,๗๓๙

๔,๖๔๑

386

188

๑,๗๓๙

15,983

1,192

2

2555

188

๑,๗๓๖

๔,๕๕๗

386

188

๑,๗๓๖

15,333

1,193

3

2556

188

๑,๗๓๘

๔,๒๖๖

390

188

๑,๗๓๘

14,675

1,222

4

2557

188

๑,๖๑๑

๔,๑๒๔

375

188

๑,๖๑๑

14,312

1,164

5

2558

188

๑,๖๒๘

๔,๐๘๔

378

188

๑,๖๒๘

13,890

1,159

                        ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒

ที่

พ.ศ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

188

๑,๗๓๙

๓,๕๐๐

161

2

2555

188

๑,๗๓๖

๓,๑๙๑

161

3

2556

188

๑,๗๓๘

๒,๙๖๘

158

4

2557

188

๑,๖๑๑

๒,๘๒๒

158

5

2558

188

๑,๖๒๘

๒,๗๓๙

159

6

2559

188

๑,๕๘๔

๒,๕๘๓

154

ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒


1.3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่

พ.ศ.

ระดับ ม.ต้น

ระดับ ม.ปลาย

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2555

27

520

12,116

349

27

522

9,673

268

2

2556

27

514

11,938

339

27

514

10,244

280

3

2557

27

482

11,839

347

27

596

10,005

289

4

2558

27

534

11,331

336

27

580

10,029

283

5

2559

27

550

10,901

336

27

565

9,383

279

 ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

1.4) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่เป็นของภาครัฐ  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และที่เป็นของเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิกนกทา


ลำดับ

ระดับอาชีวศึกษา

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

2557

2558

2559

2557

2558

2559

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
(ภาครัฐ) จำนวน 3 แห่ง

5,580

5,899

6,718

239

231

233

1

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

3,794

3,962

4,511

171

159

163

2

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

1,064

1,192

1,214

27

27

27

3

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

722

745

993

41

45

43

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (ภาคเอกชน) จำนวน 7 แห่ง

4,365

5,299

5,832

128

143

162

4

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ

184

236

254

5

6

6

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

507

468

527

27

27

28

6

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร

214

1,219

1,485

16

30

43

7

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล

1,102

928

1,180

27

29

29

8

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

712

703

767

14

16

17

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

1,056

1,014

952

27

23

24

10

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

590

731

667

12

12

15

 

รวมทั้งหมด

9,945

11,198

12,550

367

374

395

  

 ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร (18 สิงหาคม 2559)

 

ที่

พ.ศ.

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2552

3

1,043

3,789

137

3

228

1,983

87

2

2553

3

1,036

3,198

138

3

223

1,889

94

3

2554

3

938

3,410

138

3

212

1,759

94

4

2555

3

933

3,336

300

3

201

1,770

88

5

2556

3

165

3,713

152

3

88

1,614

93

6

2557

10

367

7,119

178

10

367

2,826

71

7

2558

10

374

7,818

196

10

374

3,380

85

8

2559

10

395

8,889

223

10

395

3,661

92

 

ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร (18 สิงหาคม 2559)

 

1.5)      สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง 
                                -  สังกัด อบจ.ยโสธร 3 แห่ง เทศบาลเมืองยโสธร 3 แห่ง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 1 แห่ง เทศบาลตำบลเลิงนกทา 1 แห่ง เทศบาลตำบลทรายมูล 1 แห่ง และ อบต.สร้างมิ่ง 1 แห่ง 
                                -  การจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล  6 แห่ง ระดับประถมศึกษา 7 แห่ง ระดับ ม.ต้น 4  แห่ง และระดับ ม.ปลาย 3 แห่ง 
                               -  ข้าราชการครู 243 คน ครูอัตราจ้าง 88 คน และนักเรียน 5,959 คน


ที่

พ.ศ.

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

6

34

995

39

7

48

759

42

2

2555

6

37

1,048

39

7

53

789

43

3

2556

6

34

1,089

39

7

142

3,422

110

4

2557

6

43

1,253

47

7

138

3,317

105

5

2558

6

43

1,272

47

7

142

3,288

103

6

2559

6

43

1,288

49

7

142

3,310

105

        

 ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

 

ที่

พ.ศ.

จำนวนโรงเรียนระดับ ม.ต้น

จำนวนโรงเรียนระดับ ม.ปลาย

1

2554

4

3

2

2555

4

3

3

2556

4

3

4

2557

4

3

5

2558

4

3

6

2559

4

3

         

     ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร


1.6) สถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร มีจำนวน 9 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 9 แห่ง ม.ต้น 9 แห่ง ม.ปลาย           9 แห่ง และระดับ ปวช. 1 แห่ง


ที่

พ.ศ.

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

-

-

-

-

9

19

750

79

2

2555

-

-

-

-

9

19

742

79

3

2556

-

-

-

-

9

19

569

79

4

2557

-

-

-

-

9

19

121

79

5

2558

-

-

-

-

9

24

282

79

6

2559

-

-

-

-

9

24

192

79

       ที่มา : สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

ที่

พ.ศ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

9

126

3,614

79

9

126

5,395

79

2

2555

9

135

4,361

79

9

135

5,736

79

3

2556

9

135

3,772

79

9

135

5,688

79

4

2557

9

133

3,313

79

9

133

5,215

79

5

2558

9

133

3,160

79

9

133

5,036

79

6

2559

9

133

3,296

79

9

133

5,277

79

       ที่มา : สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

 

ที่

พ.ศ.

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

2554

1

1

37

1

-

-

-

-

2

2555

1

1

37

1

-

-

-

-

3

2556

1

1

37

1

-

-

-

-

4

2557

1

2

80

2

-

-

-

-

5

2558

1

2

103

2

-

-

-

-

6

2559

1

2

80

2

-

-

-

-

       ที่มา : สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร


      1.5.2 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
                    1) จังหวัดยโสธรมีวัด/สำนักสงฆ์ ๖๔๐ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๑๖๔ แห่ง พระสงฆ์  ๓,๒๘๐ รูป มีผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๕๓๗,๑๗๑ คน คิดร้อยละ 99.๔๗ ของประชากรจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕59)


ที่

พ.ศ.

จำนวนวัด/สำนักสงฆ์ 
(แห่ง)

ที่พักสงฆ์ 
(แห่ง)

วัดร้าง 
(แห่ง)

พระสงฆ์ 
(รูป)

จำนวนพุทธศาสนิกชน 
(คน)

1

2551

574

235

71

3,526

537,558

2

2552

576

231

70

3,083

537,408

3

2553

600

227

70

3,241

537,531

4

2554

601

226

70

3,099

537,128

5

2555

605

222

70

3,091

537,300

6

2556

622

222

70

3,225

538,500

7

2557

627

222

70

2,085

537,315

8

2558

637

178

54

2,586

537,171

9

2559

640

164

56

3,280

537,171

      ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 

2) โบสถ์คริสต์ 28 แห่ง   มัสยิด 1 แห่ง

3) วัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน  โดยมีงานประเพณีบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร  เป็นงานระดับนานาชาติ  ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จัดในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  สัปดาห์ที่  2 ของเดือนพฤษภาคมทุกปี งานแห่มาลัยข้าวตอกจัดในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ก่อนวันมาฆะบูชาหนึ่งวันของทุกปี งานประเพณีบุญคูณลาน งานประเพณีจุดไฟตูมกาคืนวันออกพรรษา  งานนมัสการพระธาตุพระอานนท์ งานนมัสการพระธาตุกู่จาน และงานประเพณีที่น่าสนใจที่จัดขึ้นตามฮีตสิบสอง

                             4) จังหวัดมีปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ (กลุ่มทำนาข้าวอินทรีย์) สังคม วัฒนธรรมประเพณี (หมอสูตรขวัญ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ช่างทำหมอนขวานผ้าขิด  ช่างจักสาน ช่างทำบั้งไฟ ช่างแกะลายบั้งไฟ) สามารถช่วยถ่ายทอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีได้เป็นอย่างมาก

1.5.3 การสาธารณสุข  ในปี 2559 จังหวัดยโสธร มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 9 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ  8 แห่ง มีเตียงรวม 650 เตียง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  112  แห่ง และคลินิกทุกประเภท 111 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลของเอกชน 2 แห่ง

ที่

พ.ศ.

รพ.จังหวัด/อำเภอ 
(แห่ง)

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(แห่ง)

คลินิก 
ทุกประเภท
(แห่ง)

แพทย์
(คน)

ทันตแพทย์
(คน)

พยาบาล (คน)

เตียง 
(เตียง)

ผู้ป่วยนอก 
(ครั้ง)

1

2553

9

112

65

70

26

684

650

962,153

2

2554

9

112

84

70

24

538

650

968,699

3

2555

9

112

92

77

36

545

650

953,918

4

2556

9

112

92

88

38

734

650

987,841

5

2557

9

112

92

80

38

753

650

980,342

6

2558

9

112

100

85

35

586

650

1,109,304

7

2559

9

112

111

106

34

820

650

724,355

            ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559)

 

อำเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แห่ง)

โรงพยาบาล

ประเภทคลินิก

แห่ง

จำนวนเตียง

เวชกรรม

เวชกรรม
เฉพาะทาง

การพยาบาล 
และผดุงครรภ์

ทันต 
กรรม

แพทย์
แผนไทย

แพทย์ 
แผนไทยประยุกต์

กาย 
ภาพ 
บำบัด

เทคนิค
การ 
แพทย์

อื่นๆ

รวม

เมืองยโสธร

21

1

370

15

19

8

10

-

-

2

2

1

57

ทรายมูล

9

1

30

-

-

7

-

-

-

-

-

-

7

กุดชุม

13

1

30

2

-

4

-

1

-

-

-

-

7

คำเขื่อนแก้ว

16

1

60

4

-

7

-

-

-

-

-

-

11

ป่าติ้ว

7

1

30

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

มหา 
ชนะชัย

16

1

30

2

1

5

1

1

-

-

-

-

10

ค้อวัง

6

1

30

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

เลิงนกทา

18

1

60

2

2

5

2

1

-

-

1

-

13

ไทยเจริญ

6

1

10

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

รวม

112

9

650

25

22

42

13

3

-

2

3

1

111

            ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559)

 

จังหวัดยโสธร มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาหลักที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาหลักต่อประชากร ดังนี้

ประเภทบุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน

สัดส่วนต่อประชากร 
(จ.ยโสธร)

สัดส่วนต่อประชากร(ประเทศ ปี 56)

สสจ.

รพท.

รพช.

สสอ.

รพ.สต.

รวม

  แพทย์

2

61

43

0

0

106

1 : ๕,096

1 : 2,533

  ทันตแพทย์

2

14

18

0

0

34

1 : 15,888

1 : 10,676

  เภสัชกร

8

29

48

0

0

85

1 : 6,355

1 : 6,388

  พยาบาลวิชาชีพ

6

349

292

5

168

820

1 : 659

1 : 506

  นักวิชาการสาธารณสุข

39

9

12

41

98

199

1 : 2,714

-

  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

40

86

144

4

86

360

1 : 1,501

-

  ลูกจ้างประจำ

10

71

67

1

2

151

1 : 3,577

-

  พนักงานราชการ

9

27

21

0

1

58

1 : 9,314

-

  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5

262

246

0

241

754

1 : 716

-

  ลูกจ้างชั่วคราว

0

78

74

3

48

203

1 : 2,661

-

รวม

134

986

977

54

644

2,770

-

-

  ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)


จังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2547-2558 มีแนวโน้มอัตราเกิดของประชากรและอัตราตายของประชากรลดลง เมื่อคิดอัตราส่วนต่อประชากร 1,000 คน 
สาเหตุการป่วยของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกของสถานบริการของรัฐทุกแห่งในปี พ.ศ. 2557 – 2558  พบว่า มีการป่วยด้วยโรคเบาหวานมากที่สุด รองลงมาเป็นโรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ และโรคความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในของสถานบริการของรัฐทุกแห่งในปี พ.ศ. 2557–2558 พบว่า มีการป่วยด้วยโรคปวดบวมมากที่สุด  รองลงมาคือโรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับการดูแลมารดาที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดในระยะคลอด ตามลำดับ สาเหตุการตาย  จากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558  พบว่า ประชาชนในจังหวัดยโสธรมีสาเหตุการตายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาคือโรคปอดและวัณโรค โรคเบาหวาน โรคไตและไตวาย โรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด โรคหัวใจ และอุบัติเหตุทางจราจรและอุบัติเหตุอื่น ๆ สำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดยโสธร ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคไข้เลือดออก โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยข้อมูลปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการป่วยด้วยโรคอุจาระร่วงมากที่สุด รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปวดบวม และไข้เลือดออก ตามลำดับ

ตารางโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดยโสธร


ที่

โรค/ปัญหา

ขนาดของปัญหา

ความรุนแรง

การมีส่วนร่วม

ความยากง่าย

คะแนนรวม

คะแนน

K=2

คะแนน

K=3

คะแนน

K=3

คะแนน

K=2

1

  ความดันโลหิตสูง

4

8

3

9

3

9

2

4

30

2

  เบาหวาน

4

8

3

9

3

9

2

4

30

3

  ไข้เลือดออก

3

6

2

6

3

9

3

6

27

4

  หัวใจและหลอดเลือด

2

4

4

12

2

6

2

4

26

5

  มะเร็ง

2

4

4

12

2

6

2

4

26

6

  ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2

4

4

12

2

6

2

4

26

7

  เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

3

6

3

9

2

6

2

4

25

8

  การดื่มสุรา

3

6

3

9

2

6

2

4

25

9

  ยาเสพติด

3

6

3

9

2

6

2

4

25

10

  เอดส์

2

4

4

12

2

6

1

2

24

  ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)


1.5.4  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
จังหวัดยโสธรมีการป้องกันการเกิดอาชญากรรมอย่างเข้มงวด แต่ก็มีเกิดขึ้นตามภาวะสังคมแต่มีไม่มาก อยู่ในอัตราที่ควบคุมได้โดยในการจับกุมผู้กระทำผิดคดีอาญาสำคัญ จังหวัดยโสธรโดยตำรวจภูธรจังหวัดสามารถจับกุมได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เช่น ในปี  2556 กลุ่มที่ 1  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จับกุมได้ร้อยละ 82  กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ  จับกุมได้ร้อยละ 95 ดังตารางการจับกุม  ดังนี้  
สถิติคดีอาญา  4 กลุ่ม  ห้วงแต่ ปี พ.ศ.2554 – 2559 (สิงหาคม ๒๕59)


พ.ศ.

ประเภท

กลุ่มที่/ประเภทความผิด

 

 

1.ความผิด 
เกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกายและเพศ

2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3.ฐานความ 
ผิดพิเศษ

4.คดีความผิด 
ที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

2554

  รับแจ้ง

135

180

93

-

 

  จับ

132

157

55

3,119 (ผู้ต้องหา 3,712)

 

  เป้าหมายการจับกุม

70.94

71.25

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

97.77

87.22

59.13

-

2555

  รับแจ้ง

125

182

127

3503 (ผู้ต้องหา 4,206)

 

  จับ

119

156

91

-

 

  เป้าหมายการจับกุม

87.41

83.7

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

95.2

85.71

71.65

-

 

พ.ศ.

ประเภท

กลุ่มที่/ประเภทความผิด

 

 

1.ความผิด 
เกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกายและเพศ

2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3.ฐานความ 
ผิดพิเศษ

4.คดีความผิด 
ที่รัฐเป็น 
ผู้เสียหาย

2556

  รับแจ้ง

135

254

170

-

 

  จับ

128

188

103

3,625 (ผู้ต้องหา 4,447)

 

  เป้าหมายการจับกุม

63.45

47.26

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

94.81

74.01

60.58

-

2557

  รับแจ้ง

114

281

279

-

 

  จับ

102

204

160

3,576 (ผู้ต้องหา 4,512)

 

  เป้าหมายการจับกุม

94.55

80.99

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

89.47

72.6

57.34

-

2558

  รับแจ้ง

126

288

213

-

 

  จับ

107

209

93

3,737 (ผู้ต้องหา 4,919)

 

  เป้าหมายการจับกุม

92.1

73.03

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

84.92

72.56

43.66

-

2559

  รับแจ้ง

86

114

97

-

 

  จับ

77

81

47

2,986 (ผู้ต้องหา 3,869)

 

  เป้าหมายการจับกุม

88.86

70.55

-

-

 

  ร้อยละการจับกุม

89.53

71.05

48.45

-

                 หมายเหตุ  ตร.ได้ปรับปรุงข้อมูล เป็นคดีอาญา 4 กลุ่ม คดีอาญากลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย 
              ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๕๙)

 


  1.5.5 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านปัญหายาเสพติด 
           ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕58 – มิถุนายน ๒๕59 มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา/เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมจำนวน 1,585 ราย แยกเป็นระบบบังคับบำบัด 882 ราย (ร้อยละ 55.65) ระบบสมัครใจ  403 ราย (ร้อยละ 25.43) และระบบต้องโทษ 300 ราย (ร้อยละ 18.93) 
  1.5.6 แรงงาน
      1) กำลังแรงงาน ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน จังหวัดยโสธรมีประชากรวัยแรงงาน 15 ปีขึ้นไป จำนวน 384,246 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 278,376 คน จำแนกเป็นผู้มีงานทำ 273,904 คน ผู้ว่างงาน 1,842 คน ผู้รอฤดูกาล 2,630 คน โดยผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 55.79 (152,820 คน) และอยู่นอกภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคขนส่ง และภาคบริการ ฯลฯ ร้อยละ 44.21 (121,084 คน) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559) ในแต่ละปีมีการอพยพแรงงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ประมาณ 100,000 คนเศษ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเพื่อไปรับจ้างในเมืองใหญ่ แต่ในปี 2556 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้สถานประกอบการเลิกกิจการ หรือไม่เลิกแต่ก็ลดจำนวนแรงงาน ทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้น ผู้จบการศึกษา ก็ไม่มีสถานประกอบการว่าจ้างจึงเกิดการว่างงานมากขึ้น ดังนั้น ในช่วงปี 2556 จะมีการว่างงานจำนวนมาก จะต้องมาประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงงานจำนวนมากแต่แรงงานก็ยังขาดทักษะและวินัย เช่น เมื่อถึงเทศกาลประจำปี เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ประเพณีประจำจังหวัด มักจะกลับบ้านกันหมด

สถิติผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน จังหวัดยโสธร


ที่

พ.ศ.

จำนวนกำลังแรงงาน (คน)

ผู้มีงานทำ (คน)

ผู้ว่างงาน (คน)

รอฤดูกาล (คน)

2556

381,211

371,622

1,542

8,047

2557

285,874

285,874

-

-

2558

280,728

278,288

945

1,495

2559 
(ณ 30 มิ.ย.59)

278,376

273,904

1,842

2,630

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

 

ตารางประชากร จำแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน


  สถานภาพแรงงาน

ชาย

หญิง

รวม

  ประชากรรวม(อายุ 15 ปีขึ้นไป)

186,368

197,878

384,246

  1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

148,659

129,717

278,376

    1.1 ผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน

146,700

129,046

275,746

         1.1.1 ผู้มีงานทำ

145,469

128,435

273,904

         1.1.2 ผู้ว่างงาน

1,231

611

1,842

    1.2 กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล

1,959

671

2,630

  ๒. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

37,709

68,161

105,870

    2.1 ทำงานที่บ้าน

-

28,471

28,471

    2.2 เรียนหนังสือ

13,223

14,201

27,424

    2.3 อื่นๆ

24,486

25,489

49,975

       ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

 

2)  ด้านการบริการจัดหางาน สถานการณ์แรงงานในจังหวัดยโสธร ในห้วงปี 2557-2559 จากข้อมูลการให้บริการจัดหางาน ในปี 2558 พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97 (263) มีผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 (287) และมีงานทำเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.94 (246) เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2557 สำหรับปัญหาการว่างงานในจังหวัดยโสธร เป็นการว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานแอบแฝง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเข้า-ออกจากงานบ่อย แรงงานไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
สถิติตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และบรรจุงาน จังหวัดยโสธร

ปี

ตำแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

บรรจุงาน

คิดเป็นร้อยละ

2554

1,706

2,492

1,604

64.36

2555

1,714

1,770

1,518

85.76

2556

2,847

3,565

2,558

71.75

2557

2,196

2,592

1,901

73.34

2558

2,459

2,879

2,147

74.57

2559 
(ณ ม.ค.-พ.ค. ๕๙)

2,749

2,294

2,286

83.15

       ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

 

3) ด้านการคุ้มครองสวัสดิการและการประกันตน การดำเนินการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ยังขาดความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบถ้วน ตลอดจนการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ดังนั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม


ปี

ผู้ประกันตน

มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

รวม

2554

12,307

1,557

3,389

19,807

2555

12,195

1,857

10,342

26,949

2556

12,339

1,999

13,264

27,602

2557

12,821

2,074

18,137

33,032

2558

13,708

2,146

16,807

32,661

2559 
(ก.ค. 59)

13,421

2,243

16,996

32,660

                    ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร