Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร

 

1.4.1 ด้านการค้า
            การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ณ 30 ก.ย. 58 มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคล 946 ราย การค้าของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะการค้าข้าวมีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบลเลิงนกทา เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ หมอนขวานผ้าขิด ผ้าไหมลายลูกหวาย ผ้าไทยท้องถิ่นปลาส้ม ถั่วลิสง ก่องข้าว โดยในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 1,081,433,256 บาท

            1.4.2 ด้านการบริการ
1) ด้านการเงิน  มีธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง  ปี  2559  (ณ 30 เม.ย. 59)  เงินฝากกระแสรายวัน  ฝากประจำ  ฝากออมทรัพย์  12,462  ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ 18,494 ล้านบาท
2) ด้านสาธารณูปโภค มีบริการไฟฟ้าและประปาที่ดี ไปรษณียภัณฑ์ขนส่งทางบก และในอนาคตระยะต่อไปจังหวัดจะมีทางรถไฟผ่านพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และการพัฒนา/ผลักดันให้สนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์

             1.4.3 ด้านการท่องเที่ยว
                    1) ด้านที่พักโรงแรม มีโรงแรม 97 แห่ง จำนวน 1,773 ห้องพัก 
                    2) ด้านรายได้จากการท่องเที่ยวพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2554-2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มีจำนวน 433,652 คน เพิ่มขึ้นเป็น 513,244 คน ในปี 2558  และรายได้จากการท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปี 2554 มีรายได้ 492.95 ล้านบาท และในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 609.18 ล้านบาท ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่า มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยชาวไทยมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย ปี 2554 จำนวน 1.96 วัน และในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 2.04 วัน สำหรับชาวต่างชาตินั้น มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยลดลง โดยในปี 2554 มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.48 วัน และในปี 2558 ลดลงเป็น 2.43 วัน สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร พบว่า ชาวไทยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดย ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคิดเป็น 741.05 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 771.18 บาทต่อคนต่อวันในปี 2558 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้น โดยมีปี 2554 คิดเป็น 977.14 บาทต่อคนต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,115.83 บาท ต่อคนต่อวันในปี 2558


จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ ระยะเวลาการพำนักและค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2554 – 2558  

ปี

จำนวนนักท่องเที่ยว

รายได้ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/คน/วัน)

รวมทั้งสิ้น 
(คน)

ชาวไทย 
(คน)

ชาวต่างชาติ 
(คน)

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

2554

433,652

424,318

9,334

492.95

1.96

2.48

741.05

977.14

2555

453,514

442,428

11,086

513.56

1.98

2.45

739.28

1,032.89

2556

499,902

487,629

12,273

575.73

2.12

2.43

724.42

1,051.16

2557

494,385

482,377

12,008

581.62

2.09

2.41

753.15

1,086.87

2558

513,244

500,922

12,322

609.18

2.04

2.43

771.18

1,115.83

            ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

             1.4.4  ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้เฉลี่ยคน
ในปี 2557 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร  จำนวน 16 สาขา มีมูลค่า 25,731 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ -6.9 มูลค่าผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) จำนวน 53,120 บาท  จัดเป็นลำดับที่ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ 76 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ทำรายได้มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ มีมูลค่า 7,421 ล้านบาท  รองลงมา คือ สาขาการศึกษา มีมูลค่า 5,169 ล้านบาท  และการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มีมูลค่า 2,537 ล้านบาท ตามลำดับ


ที่

พ.ศ.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)

รายได้เฉลี่ยต่อคน (บาท)

ข้อมูลจาก สศช.

ข้อมูลจาก สนง.คลังจังหวัดยโสธรจัดเก็บ (Bottom Up)

ข้อมูลจาก 
สศช.

ข้อมูลจาก สนง.คลังจังหวัดยโสธรจัดเก็บ (Bottom Up)

1

2552

17,493

21,676

35,200

35,250

2

2553

21,060

26,147

43,185

42,361

3

2554

22,233

29,189

45,618

47,150

4

2555

24,155

28,829

49,642

46,412

5

2556

27,638

33,095

56,928

52,615

6

2557

25,731

30,371

53,120

48,516

              ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร


            1.4.5  ด้านครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ.

                   ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เขตชนบท) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจำปี 2559 สำรวจ 132,563 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 415,776 คน มีรายได้เฉลี่ย 66,789 บาท/คน/ปี มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จำนวน 222 ครัวเรือน

ที่

พ.ศ.

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 
เกณฑ์ จปฐ. (ครัวเรือน)

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

1

2554

270

48,713.63

2

2555

1,006

54,885

3

2556

579

57,016

4

2557

475

64,941

5

2558

218

65,358

6

2559

222

66,789

            ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

            1.4.6  ด้านการประกอบอาชีพ 
                    ประชากรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีจำนวน ๑๕๒,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ ของผู้มีงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวน ๙๑,๘๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ โดยด้านการขายส่งและการขายปลีกมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือด้านการก่อสร้าง และด้านกิจกรรมโรงแรมและอาหาร ตามลำดับ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559)

ตารางผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม/นอกภาคเกษตรกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ

  ประเภทอุตสาหกรรม

ชาย

หญิง

รวม

  รวม

130,480

114,193

244,673

  ภาคเกษตรกรรม

77,649

75,175

152,824

  1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

77,649

75,175

152,824

  นอกภาคเกษตรกรรม

52,831

39,018

91,849

        2. การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

-

-

-

        3. การผลิต

5,862

10,898

16,760

        4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ

483

-

483

        5. การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย

1,951

532

2,483

        6. การก่อสร้าง

21,444

2,993

24,437

        7. การขายส่ง การขายปลีก

15,758

16,419

32,177

        8. การขนส่ง ที่เก็บสินค้า

2,489

172

2,661

        9. กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

3,472

6,582

10,054

        10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

198

223

421

        11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย

773

1,145

1,918

        12. กิจการอสังหาริมทรัพย์

-

-

-

        13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค

-

-

-

        14. การบริหารและการสนับสนุน

401

54

455

  ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

 

            1.4.7  ภาคการผลิตที่สำคัญของจังหวัด
                    1) ภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง : จังหวัดมีพื้นที่การเกษตรกรรม  (เพาะปลูกและ           ปศุสัตว์ / ประมง)  1,623,649  ไร่
                        1.1) สาขาการผลิตพืช  ในปี 2558 มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่เพาะปลูก ได้แก่ 
            - ข้าวนาปี  พื้นที่เพาะปลูก  1,467,340 ไร่  และข้าวนาปรัง 26,000 ไร่ โดยข้าวนาปีที่ปลูกเป็นข้าวเจ้าธรรมดาและข้าวเจ้าหอมมะลิมีพื้นที่ปลูก 1,063,295  ไร่  ข้าวเหนียว 404,045 ไร่ มีการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ที่อำเภอกุดชุม  อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง  พื้นที่ปลูก  46,626 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 378 ก.ก./ไร่ ดำเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ อำเภอกุดชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อำเภอมหาชนะชัยสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา – ไทยเจริญ จำกัด อำเภอเลิงนกทากลุ่มเกษตรกรข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม อำเภอป่าติ้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ อำเภอกุดชุม กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมโนนยาง อำเภอกุดชุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา อำเภอทรายมูล สหกรณ์เกษตรอินทรีย์แทนรัก จำกัด อำเภอเมืองยโสธร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืนน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม อำเภอป่าติ้ว  ซึ่งจะส่งไปจำหน่ายต่างประเทศตามมาตรฐานที่ผู้สั่งซื้อกำหนด
            - มันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 130,667  ไร่  ผลผลิตรวม 401,168 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,070 ก.ก./ไร่
            - ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 117,271 ไร่  ผลผลิตรวม 16,228 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 138.38  ก.ก./ไร่
            - อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 38,562 ไร่ ผลผลิตรวม 433,051 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11,230 ก.ก./ไร่
            - ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก 1,759 ไร่ ผลผลิตรวม 2,114 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 698 ก.ก./ไร่
            - แตงโม พื้นที่เพาะปลูก 3,119 ไร่ ผลผลิตรวม 9,617 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,080 ก.ก./ไร่
            - ถั่วลิสง พื้นที่เพาะปลูก 4,259 ไร่ ผลผลิตรวม 1,227 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 288 ก.ก./ไร่
            - หอมแดง พื้นที่เพาะปลูก 1,285 ไร่ ผลผลิตรวม 2,628 ตัน 2,045 ก.ก./ไร่
            - ข้าวโพดหวาน พื้นที่เพาะปลูก  449 ไร่ ผลผลิตรวม 703 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,666 ก.ก./ไร่
            - กล้วยน้ำว้า พื้นที่เพาะปลูก 350 ไร่ ผลผลิตรวม 82 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 235 ก.ก./ไร่
            - พริกขี้หนูสวน  พื้นที่เพาะปลูก 185 ไร่ ผลผลิตรวม 296 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 ก.ก./ไร่
            - ผักบุ้งจีน พื้นที่เพาะปลูก 120 ไร่ ผลผลิตรวม 150 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,250 ก.ก./ไร่
            - คะน้า พื้นที่เพาะปลูก 32 ไร่ ผลผลิตรวม 46 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,425 ก.ก./ไร่
            - ถั่วฝักยาว พื้นที่เพาะปลูก 89 ไร่ผลผลิตรวม 85 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 950 ก.ก./ไร่

            ข้อมูลการผลิตข้าวเจ้านาปี

ที่

พ.ศ.

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่

ปริมาณจำหน่าย (ตัน)

รายได้จากการจำหน่าย (บาท)

ราคา/ตัน (บาท)

1

2553

900,170

898,717

395,331

440

237,198

3,629,138,580

15,300

2

2554

1,102,281

1,008,845

458,763

455

275,257

4,099,964,931

14,895

3

2555

1,093,986

931,449

430,469

462

258,281

5,062,315,440

19,600

4

2556

1,121,415

1,005,030

464,324

462

309,550

5,435,698,000

17,500

5

2557

1,094,255

1,022,043

472,184

462

314,789

5,527,694,840

17,560

6

2558

1,063,295

975,957

438,205

449

262,923

3,155,076,000

12,000


            ข้อมูลการผลิตข้าวเจ้านาปรัง

ที่

พ.ศ.

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่

ปริมาณจำหน่าย (ตัน)

รายได้จากการจำหน่าย (บาท)

ราคา/ตัน (บาท)

1

2553

105,569

105,523

87,172

826

69,738

627,638,400

9,000

2

2554

148,414

148,414

93,355

629

74,684

724,840,000

10,000

3

2555

160,610

160,521

116,204

724

92,963

1,375,855,360

14,800

4

2556

96,450

89,342

60,177

673

60,177

355,044,300

5,900

5

2557

36,111

35,895

19,357

539

19,357

128,917,260

6,660

6

2558

24,641

23,750

13,656

575

12,973

97,297,500

7,500


            ข้อมูลการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP)

ที่

พ.ศ.

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่

ปริมาณจำหน่าย (ตัน)

รายได้จากการจำหน่าย (บาท)

ราคา/ตัน (บาท)

1

2553

11,500

11,500

5,060

440

24,086

368,515,800

15,300

2

2554

110,237

110,237

50,158

455

30,095

448,265,025

14,895

3

2555

127,677

127,677

58,987

462

35,392

693,683,200

19,600

4

2556

132,504

132,504

61,217

462

40,812

795,834,000

19,500

5

2557

139,287

139,287

64,351

462

42,900

836,550,000

19,500

6

2558

149,969

149,969

67,336

449

67,336

808,032,000

12,000


           ข้อมูลการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ที่

พ.ศ.

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่

ปริมาณจำหน่าย (ตัน)

รายได้จากการจำหน่าย (บาท)

ราคา/ตัน (บาท)

1

2553

21,834

21,834

9,704

362

6,323.2

101,171,200

16,000

2

2554

27,636

27,635

10,087

365

8,070

121,050,000

15,000

3

2555

32,157

32,157

11,834

368

9,467.2

198,811,200

21,000

4

2556

38,126

38,126

14,221

373

11,376.80

238,912,800

21,000

5

2557

42,126

42,126

15,798

375

12,638.40

265,406,400

21,000

6

2558

46,626

46,626

17,625

378

14,100

211,500,000

15,000

      ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

            ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ที่

พืชเศรษฐกิจ

พ.ศ.

ผลผลิต 
(ตัน)

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

แหล่งปลูกที่สำคัญ 
(อำเภอ)

ปริมาณจำหน่าย (ตัน)

มูลค่าการจำหน่าย (บาท)

1

  ยางพารา

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

2,637
3,293 
4,349 
1,664 
5,628 
16,709.75
16,708

59,726
64,422
73,451
90,298
92,138
115,497
117,271

เลิงนกทา, กุดชุม, 
เมืองยโสธร,ป่าติ้ว, ไทยเจริญ,
คำเขื่อนแก้ว, 
ทรายมูล

2,637
3,293
4,349
1,664
5,628
16,709.75
16,708

163,414,890 
302,001,030 
521,880,000 
148,397,842 
359,854,320
571,473,450
434,397,600

2

  มันสำปะหลัง

2552 
2553 
2554 
2555 
2556
2557
2558

331,624
161,681
482,901
181,952
348,032
134,358
473,668

140,103
159,065
243,285
118,377
196,141
58,792
96,975

เมืองยโสธร,
คำเขื่อนแก้ว,
มหาชนะชัย, 
ค้อวัง, 
เลิงนกทา, กุดชุม, 
ป่าติ้ว, ทรายมูล, 
ไทยเจริญ

31,624
161,681
482,901
181,952
348,032
134,358
473,668

66,324,800
404,202,500
965,802,000
454,880,000
790,032,640
268,770,000
852,397,160

3

  อ้อยโรงงาน

2552 
2553 
2554 
2555 
2556
2557
2558

246,890 
177,129 
240,052 
237,875 
423,419 
467,308 
433,051

28,876
20,501
26,822
25,856
47,844
45,591
38,562

เลิงนกทา, กุดชุม, 
ไทยเจริญ, ป่าติ้ว,
ทรายมูล, 
เมืองยโสธร

246,890 
177,129 
240,052 
237,875 
423,419 
467,308 
433,051

246,889,800 
177,128,640 
240,056,900 
261,662,720
423,419,400 
467,307,750 
476,356,386

4

  แตงโม

2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557
2558

773
4,308
803
2,829
1,683 
1,214
4,069

688
2,271
900
1,458
712
1,403
1,252

เมืองยโสธร, ป่าติ้ว, 
กุดชุม, เลิงนกทา, 
มหาชนะชัย, 
คำเขื่อนแก้ว

773
4,308
803
2,829
1,683
1,214
4,069

3,865,000
21,540,000
6,424,000
28,283,900
8,162,550
18,210,000
61,035,000

5

  หอมแดง

2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557
2558

3,871
33,376
7,413
7,413
2,692
1,053.30
4,069

1,651
984
2,334
2,334
1,592
1,301
1,252

ค้อวัง

3,871
3,376
7,413
7,413
2,692
1,053.30
4,069

38,710,000
33,761,000
74,130,000
111,195,500
29,154,360
12,639,600
61,035,000

6

  ปาล์มน้ำมัน

2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557
2558

977
1,032 
1,376 
1,616 
2,111
2,525 
2,199

688 
698 
1,147
1,293
1,836
1,879 
1,759

ค้อวัง, เลิงนกทา, 
ป่าติ้ว, กุดชุม, 
ไทยเจริญ, 
เมืองยโสธร,
มหาชนะชัย

977
1,032 
1,376 
1,616 
2,111
2,525 
2,199

2,589,050
2,580,000 
3,440,000 
4,524,800 
6,333,000 
6,994,250 
5,717,400

7

  ถั่วลิสง

2554 
2555 
2556 
2557
2558

65
86
139
322
450

283
365
570
1,289
1,580

เมืองยโสธร,
คำเขื่อนแก้ว, 
มหาชนะชัย, 
ค้อวัง,เลิงนกทา, 
กุดชุม, ป่าติ้ว, 
ทรายมูล,ไทยเจริญ

65
86
139
322
450

1,627,250
2,315,925
3,462,750
12,245,500
15,750,5000

            ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

            1.2)  สาขาการผลิตด้านปศุสัตว์  มีสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อจำหน่าย   ได้แก่
             - โคพื้นเมือง โคพันธ์โคลูกผสม จำนวน 71,521 ตัว จำนวนเกษตรกร 18,645 ราย   
             - กระบือ จำนวน  17,680 ตัว จำนวนเกษตรกร 4,860 ราย  
             - สุกร จำนวน  43,340 ตัว  จำนวนเกษตรกร 1,509 ราย
             - ไก่  (ไก่เนื้อ – ไก่พื้นเมือง – ไก่ไข่)  1,126,352 ตัว จำนวนเกษตรกร  29,975 ราย 
             - เป็ด- เป็ดเทศ - เป็ดเนื้อ / เป็ดไข่ 95,647 ตัว จำนวนเกษตรกร 5,522 ราย
             - แพะ จำนวน 32 ตัว  จำนวนเกษตรกร 1 ราย

  ตารางแสดงข้อมูลประชากรสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดยโสธร ปี 2553-2559

ชนิดสัตว์

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน

เกษตรกร

จำนวน

เกษตรกร

จำนวน

เกษตรกร

จำนวน

เกษตรกร

จำนวน

เกษตรกร

จำนวน

เกษตรกร

  โคเนื้อ

120,459

32,023

119,902

31,902

76,654

20,438

75,511

20,774

68,021

19,727

70,521

18,645

  กระบือ

25,715

8,509

26,502

8,665

17,041

5,369

17,448

5,569

16,123

5,221

17,680

4,860

  สุกร

27,512

2,154

28,541

2,251

20,976

1,542

40,522

1,563

33,182

1,217

43,340

1,509

  ไก่

1,344,672

50,681

1,485,798

50,623

895,948

32,100

1,455,444

34,017

1,286,206

32,832

1,126,352

29,975

  เป็ด

157,146

12,691

161,682

12,934

94,119

7,734

125,445

8,471

93,626

6,279

95,647

5,522

  แพะ

258

83

186

61

56

21

33

2

32

1

32

1

  แกะ

25

6

25

6

7

3

          -  

         -  

          -  

-

-

-

            ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  

              1.3)  สาขาการประมง 
                          - จับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในปี 2558 จับได้จำนวน 4,118,760 กก.  ปลาที่จับได้มาก ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ตามลำดับ   
                          - การเพาะเลี้ยงปลา ปริมาณผลผลิตที่ได้ในปี 2558 มีจำนวน 1,654,237 กก.  ปลาที่เลี้ยงมาก ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ตามลำดับ 

ที่

พ.ศ.

จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
จำนวน (กก.)

การเพาะเลี้ยง 
จำนวน (กก.)

1

2553

15,501,388

935,797

2

2554

17,890,503

1,098,735

3

2555

2,934,022

1,996,795 

4

2556

1,786,923

1,884,103

5

2557

6,238,610

2,055,343

6

2558

4,118,760

1,654,237

            ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

            2) ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดยโสธรมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 274 โรงงาน เงินลงทุน 4,372,560,311 บาท และมีการจ้างงานรวม 4,352 คน  โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ยางพารา ส่งไปจำหน่ายยังประเทศจีน ข้าวหอมมะลิ ชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบีน่า เป็นต้น

ที่

พ.ศ.

โรงงานขนาดเล็ก (แห่ง)

โรงงานขนาดกลาง(แห่ง)

โรงงานขนาดใหญ่ (แห่ง)

จำนวนแรงงานในโรงงาน (คน)

1

2553

132

48

3

3,369

2

2554

142

49

3

3,429

3

2555

158

53

4

3,558

4

2556

167

62

4

3,698

5

2557

176

65

6

4,133

6

2558

185

71

7

4,284

7

2559

193

74

7

4,352

       ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

                         โดยมีหมวดอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
2.1) อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว อบเมล็ดพืช ทำมันเส้น มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 54 โรงงาน เงินลงทุน 1,630.48 ล้านบาท การจ้างงาน 650 คน
2.2) อุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 40 โรงงาน         เงินลงทุน 238.73 ล้านบาท การจ้างงาน 322 คน
2.3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ อัดเศษโลหะ กลึงและเชื่อมโลหะ มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 31 โรงงาน เงินลงทุน 110.78 ล้านบาท การจ้างงาน 162 คน

            ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินทุนและคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัดยโสธร

ปี

อุตสาหกรรมการเกษตร

จำนวน โรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

35

884,251,211

365

14,681.56

2554

35

884,251,211

365

14,681.56

2555

43

1,119,351,211

418

23,306.85

2556

48

1,276,929,211

470

29,366.15

2557

53

1,593,029,211

645

40,093.41

2558

54

1,630,484,211

650

40,528.41

2559

54

1,630,484,211

650

40,528.41

 

ปี

อุตสาหกรรมอาหาร

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

10

168,059,000

129

162

2554

11

193,059,000

167

4,754.57

2555

11

193,059,000

167

4,754.57

2556

12

209,559,000

177

5,242.57

2557

12

209,559,000

177

5,242.57

2558

13

210,499,000

179

5,291.67

2559

14

225,499,000

189

5,649.67

 

ปี

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

7

7,480,000

96

197.64

2554

7

7,480,000

96

197.64

2555

8

7,730,000

98

215.64

2556

8

7,730,000

98

215.64

2557

9

8,430,000

100

255.64

2558

9

8,430,000

100

255.64

2559

9

8,430,000

100

255.64

 

ปี

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

1

335,000,000

1,400

553.97

2554

1

335,000,000

1,400

553.97

2555

1

335,000,000

1,400

553.97

2556

1

335,000,000

1,400

553.97

2557

1

335,000,000

1,400

553.97

2558

1

335,000,000

1,400

553.97

2559

1

335,000,000

1,400

553.97

 

ปี

อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

11

84,680,000

66

729.61

2554

15

93,980,000

91

1,106.61

2555

17

95,180,000

96

1,139.61

2556

20

96,630,000

107

1,190.61

2557

20

96,630,000

107

1,190.61

2558

21

118,630,000

113

1,548.61

2559

23

144,630,000

133

2,188.61

 

ปี

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

1

2,200,000

12

68.95

2554

1

2,200,000

12

68.95

2555

1

2,200,000

12

68.95

2556

1

2,200,000

12

68.95

2557

1

2,200,000

12

68.95

2558

1

2,200,000

12

68.95

2559

1

2,200,000

12

68.95

 

ปี

อุตสาหกรรมโลหะ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

9

9,345,000

445

1,007.09

2554

9

9,345,000

445

1,007.09

2555

9

9,345,000

445

1,007.09

2556

9

9,345,000

445

1,007.09

2557

9

9,345,000

445

1,007.09

2558

9

9,345,000

445

1,007.09

2559

9

9,345,000

445

1,007.09

 

ปี

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

20

40,181,000

94

812.82

2554

4

43,300,000

33

1,718.82

2555

25

69,781,000

122

1,195.82

2556

25

69,781,000

122

1,195.82

2557

25

69,781,000

122

1,195.82

2558

30

105,781,000

157

1,545.82

2559

31

110,781,000

162

1,635.82

 

ปี

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

15

14,218,500

52

611.92

2554

15

14,218,500

52

611.92

2555

16

14,668,500

57

655.92

2556

16

14,668,500

57

655.92

2557

16

14,668,500

57

655.92

2558

17

15,568,500

60

700.92

2559

17

15,568,500

60

700.92

 

ปี

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

0

0

0

0

2554

0

0

0

0

2555

0

0

0

0

2556

0

0

0

0

2557

0

0

0

0

2558

0

0

0

0

2559

0

0

0

0

 

ปี

อุตสาหกรรมขนส่ง

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

17

289,431,600

184

714.10

2554

17

289,431,600

184

714.10

2555

18

292,931,600

194

779.60

2556

20

321,431,600

204

826.60

2557

20

321,431,600

204

826.60

2558

21

516,431,600

219

1,105.10

2559

21

516,431,600

219

1,105.10

 

ปี

อุตสาหกรรมอื่นๆ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

9

64,250,000

52

4,653.50

2554

11

70,930,000

59

5,163.50

2555

11

70,930,000

59

5,163.50

2556

12

76,030,000

61

5,291.50

2557

12

76,030,000

61

5,291.50

2558

15

99,630,000

70

5,941.50

2559

21

156,130,000

98

8,321.50

 

ปี

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

0

0

0

0

2554

0

0

0

0

2555

0

0

0

0

2556

0

0

0

0

2557

0

0

0

0

2558

0

0

0

0

2559

0

0

0

0

 

ปี

อุตสาหกรรมเคมี

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

1

2,300,000

7

15

2554

1

2,300,000

7

15

2555

1

2,300,000

7

15

2556

1

2,300,000

7

15

2557

1

2,300,000

7

15

2558

1

2,300,000

7

15

2559

1

2,300,000

7

15

 

ปี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

4

43,300,000

33

1,718.82

2554

4

43,300,000

33

1,718.82

2555

5

55,300,000

43

2,205.42

2556

5

55,300,000

43

2,205.42

2557

5

55,300,000

43

2,205.42

2558

5

55,300,000

43

2,205.42

2559

5

55,300,000

43

2,205.42

 

ปี

อุตสาหกรรมยาง

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

2

146,467,000

34

1,272.76

2554

2

146,467000

34

1,272.76

2555

3

153,467,000

44

1,319.76

2556

4

155,217,000

49

1,389.76

2557

6

799,117,000

249

6,213.76

2558

7

820,117,000

287

6,284.76

2559

7

820,117,000

287

6,284.76

 

ปี

อุตสาหกรรมพลาสติก

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

9

61,010,000

124

902.82

2554

11

68,660,000

136

1,032.32

2555

12

69,810,000

138

1,070.82

2556

12

69,810,000

138

1,070.82

2557

12

69,810,000

138

1,070.82

2558

12

69,810,000

138

1,070.82

2559

12

69,810,000

138

1,070.82

 

ปี

อุตสาหกรรมอโลหะ

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

29

121,686,000

221

1,421.04

2554

30

126,486,000

228

1,504.54

2555

31

130,486,000

236

1,580.54

2556

35

168,236,000

276

2,069.54

2557

36

195,736,000

297

2,224.54

2558

39

235,736,000

317

2,810.54

2559

40

238,736,000

322

3,006.54

 

ปี

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

3

6,548,000

22

87.68

2554

3

6,548,000

22

87.68

2555

3

6,548,000

22

87.68

2556

4

11,548,000

33

382.68

2557

5

12,798,000

42

431.68

2558

7

25,798,000

72

875.68

2559

7

25,798,000

72

875.68

 

ปี

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

จำนวนโรงงาน

เงินทุน

การจ้างงาน

แรงม้า

2553

0

0

0

0

2554

0

0

0

0

2555

0

0

0

0

2556

0

0

0

0

2557

0

0

0

0

2558

0

0

0

0

2559

0

0

0

0

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

            3) ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขิด ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลาส้มยโสธร อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 907 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๙) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จำนวน  71 ราย มีการส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศ ซึ่งมีกำลังผลิตไม่มากนักและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสาน ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เครื่องทองเหลือง แกะสลักไม้  ปลาส้ม ไก่ย่างบ้านแคน, ลอดช่อง, เนื้อโคขุน, ไข่ไก่อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงเป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ชุมชุนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

ที

พ.ศ.

ผลิตภัณฑ์ OTOP (ผลิตภัณฑ์)

รายได้จากการจำหน่าย/

ปี (บาท)

จำนวน OTOP ระดับดาว

ระดับดาว

จำนวน

1

2552

-

-

623,000,000

2

2553

5


81
37 
15 
2

633,000,000

3

2554

-

-

711,000,000

4

2555

5

5
48
50
38
9

855,426,192

5

2556

-

-

861,215,526

6

2557

5

5
48
50
38
9

14,969,470

7

2558

-

-

1,081,433,256

8

2559

-

-

1,211,205,246.72

      ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนยโสธร