Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร


 1.2 ลักษณะทางกายภาพ


            1.2.1 ที่ตั้ง
จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 104 และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 531 กิโลเมตร  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202) และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

            1.2.2  ขนาดพื้นที่ จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) 

ที่

อำเภอ

พื้นที่

ระยะทาง (กม.)

ไร่

ตร.กม.

1

  เมืองยโสธร

361,387.50

578.578.220

-

2

  เลิงนกทา

589,250.00

942.800

69

3

  คำเขื่อนแก้ว

399,000.00

638.400

23

4

  มหาชนะชัย

284,542.50

455.268

41

5

  กุดชุม

340,000.00

544.000

37

6

  ป่าติ้ว

192,500.00

308.000

27

7

  ค้อวัง

93,750.00

150.000

70

8

  ทรายมูล

170,485.00

272.776

17

9

  ไทยเจริญ

170,125.00

272.200

52

            รวม

2,601,040.00

4,161.664

 

ที่มา : ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
            1.2.3  อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

                      ทิศเหนือ                   ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร

                      ทิศตะวันออก             ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

                      ทิศใต้                       ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ

                      ทิศตะวันตก               ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด


   

ภาพแสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร

            1.2.4  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  จังหวัดมีพื้นที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 227 ฟุต ทางตอนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอเลิงนกทาและอำเภอกุดชุมบางส่วนเป็นภูเขา ถือเป็นอาณาเขตของเทือกเขาภูพาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำชี ลำเซบาย ห้วยโพง ลำยัง และมีลักษณะภูมิอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ในปี พ.ศ. 2560 มีฝนตก จำนวน 82 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,460.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม อุณหภูมิต่ำสุด 11.0 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

            1.2.5  การใช้ประโยชน์ที่ดิน

                       ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยโสธรมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,718,452 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 236,104.08 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ จำนวน 646,483.92 ไร่

ตารางแสดงการใช้ที่ดินของจังหวัดยโสธร

พ.ศ.

เนื้อที่ทั้งหมด

(ไร่)

เนื้อที่ป่าไม้

(ไร่)

เนื้อที่ทางการเกษตร

(ไร่)

เนื้อที่อื่น ๆ

(ไร่)

2556

2,601,040

215,303.80

1,717,923

667,813.20

2557

2,601,040

250,526.97

1,717,650

632,863.03

2558

2,601,040

250,339.95

1,717,713

632,987.05

2559

2,601,040

246,723.85

1,718,452

635,864.15

2560

2,601,040

236,104.08

1,718,452

646,483.92

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

update 24/12/2561