ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร

 1.3.1    การปกครอง

                      1)  การปกครองท้องที่ จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา  อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม  อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง  โดยมี 78 ตำบล และ 885 หมู่บ้าน โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน ๒๓ ชุมชน

                      2)  การปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ จำนวน 88 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง 

ตารางแสดงจำนวนตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ที่

อำเภอ

จำนวน

ตำบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

1

  เมืองยโสธร

17

190

1

-

1

5

12

2

  เลิงนกทา

10

145

-

-

-

9

3

3

  คำเขื่อนแก้ว

13

115

-

-

-

2

12

4

  มหาชนะชัย

10

103

-

-

-

1

10

5

  กุดชุม

9

128

-

-

-

1

9

6

  ป่าติ้ว

5

57

-

-

-

1

5

7

  ค้อวัง

4

45

-

-

-

1

4

8

  ทรายมูล

5

54

-

-

-

2

4

9

  ไทยเจริญ

5

48

-

-

-

1

4

 

รวม

78

885

1

-

1

23

63

        ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 


             1.3.2 ประชากร ในปี 2560 จังหวัดยโสธรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 539,542 คน เป็นชาย 270,412 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 เป็นหญิง 269,130 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 130 คน ต่อตารางกิโลเมตร                  

ตารางแสดงประชากรจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2554-2560

ที่

พ.ศ.

เพศชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

1

2554

270,306

268,547

538,853

 

2

2555

270,973

269,294

540,267

 

3

2556

271,082

269,301

540,383

 

4

2557

271,163

269,048

540,211

 

5

2558

271,109

269,073

540,182

 

6

2559

270,748

269,067

539,815

(31 ธ.ค. 59)

7

2560

270,412

 269,130

 539,542

ธันวาคม พ.ศ. 2560

     ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

                      

ตารางแสดงจำนวนประชากรจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2560 และความหนาแน่น รายอำเภอ

อำเภอ

ประชากร (คน)

ร้อยละ

ความหนาแน่น

(คน/ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

เมืองยโสธร

64,949

64,564

129,513

24.0

196

เลิงนกทา

48,371

48,509

96,880

18.0

107

คำเขื่อนแก้ว

33,562

33,256

66,818

12.4

120

มหาชนะชัย

28,666

28,510

57,176

10.6

134

กุดชุม

33,569

33,053

66,622

12.3

118

ป่าติ้ว

17,723

17,608

35,331

6.5

110

ค้อวัง

12,699

12,843

25,542

4.7

128

ทรายมูล

15,540

15,529

31,069

5.8

124

ไทยเจริญ

15,333

15,258

30,591

5.7

110

รวม

270,412

269,130

539,542

100.0

130

      ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

update 24/12/2562