Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

ลำดับที่คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการดาวน์โหลด
1 ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ Download
2 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธรการจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระของจังหวัดยโสธร ด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Download
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1โครงสร้าง
  1.1 การแบ่งส่วนงาน ดาวน์โหลด
o2ข้อมูลผู้บริหาร
  2.1 ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
  2.2 นายอำเภอ
  2.3 ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
o3อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
  4.1 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ดาวน์โหลด
  4.2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด
  4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด
  4.4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  5.1 ดาวน์โหลด
EB 6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  6.1 ดาวน์โหลด
EB 7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  7.1 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
EB 9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  9.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  10.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด
EB 11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  11.1 ดาวน์โหลด
EB 12หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  12.1 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  13.1 ดาวน์โหลด
EB 14หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  14.1 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
  16.1 ดาวน์โหลด

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  17.1 ดาวน์โหลด

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  18.1 ดาวน์โหลด
EB 19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
  19.1 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  20.1 ดาวน์โหลด
EB 21หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  21.1 ดาวน์โหลด
EB 22หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  22.1 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  23.1 ดาวน์โหลด
EB 24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  24.1 ดาวน์โหลด

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  25.1 ดาวน์โหลด
EB 26หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  26.1 ดาวน์โหลด