Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดยโสธร

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จังหวัดยโสธร  
 

รายงานการประชุมฯ


รายงานสรุปรอบ 6 เดือน  1 พ.ค. 60      
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 ภายใน 20 ก.ค. 60    
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
Read 589 times