Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

# รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
 1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ไฟล์แนบ
 2 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไฟล์แนบ
 3 ความหมายของมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ  ไฟล์แนบ
 4 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   ไฟล์แนบ 
 5 การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติคู่มือประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ในระบบสารสนเทศ ไฟล์แนบ
 6 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ยื่นคำขอที่สำนักงานจังหวัดยโสธร) ไฟล์แนบ
   สำนักงานจังหวัดยโสธร  ไฟล์แนบ
  ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร   ไฟล์แนบ 
     
 
Read 591 times