Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 3188 16:12

การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม. 44)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ .
เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-----------------------------------------

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ประเมินจังหวัด)

         ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

             หนังสือแจ้งเวียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                   - รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ของการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                   - กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
             แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                   - แบบรายงานตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2
                   - แบบรายงานตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
                   - แบบรายงานตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 นวัตกรรม

         ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา

             กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ (ประเมินจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินส่วนราชการฯ (ประเมินจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             คำสั่งจังหวัดยโสธร มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ (ประเมินจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             คู่มือการประเมินส่วนราชการฯ (ประเมินจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

             หนังสือแจ้งเวียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                   - กรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                   - รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
                   - มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
                   - คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา

             กรอบและแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผู้บริหารองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             คำสั่งจังหวัดยโสธร มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


             คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

Read 432 times Last modified on วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 11:24