Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

นายอำเภอ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทร
1 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร 08 1867 3887
2 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา 08 1867 3916
3 นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 08 1867 3897
4 นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย 08 1867 3915
5 นายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม 08 1867 3908
6 นายมานิตย์ มีศรี นายอำเภอค้อวัง 08 1867 3917
7 นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูล 08 1867 3938
8 นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว 08 1867 3912
9 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ 08 1867 3943
 
update 24/12/2561
Read 11332 times