Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

 
     
1. ชื่อ-สกุล นายนิกร  สุกใส
2. ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
3. เงินเดือน          
4. วัน เดือน ปีบรรจุ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
5. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2502
6. เกษียณอายุราชการ       ปี พ.ศ. 2562
7. การศึกษา  
  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

นิติศาสตร์บัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. การศึกษาอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47  พ.ศ. 2543
    - นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44  พ.ศ. 2546
    - การพัฒนาการจัดการภาครัฐและเอกชน (MINI MASTER OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT)  พ.ศ. 2548
    - การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4  พ.ศ. 2548
9. ประวัติการดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ระดับ 8) - ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2545)
    - ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2546)
    - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2546)
    - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2550)
    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นักบริหารระดับต้น , พ.ศ. 2557 - 2558)
    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นักบริหารระดับต้น , พ.ศ. 2558 - 2560)
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นักบริหารระดับสูง , 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
     

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร