Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำภาคเอกชน คณะกรรมการจัดงานฯ ข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าในเขตจังหวัดยโสธร เข้าร่วมฯ โดยมีกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย การรำถวายพระพร โดยนักเรียนจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การแสดงของข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

440270

440271  440273

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกล่าวพบปะชี้แจงกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินกู้ยืม จำนวน 24 ราย พร้อมผู้ค้ำประกัน. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

439777

439780  439781

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและรายงาน ในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะเปียกครัวเรือนครบร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเดิด ทรายมูล สวาท เลิงนกทา ค้อวัง และเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก น้ำอ้อม กุดน้ำใส และองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

439670

439672  439674

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,คณะกรรมการจัดงานมหรสพสมโภชฯ ข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

S 38953424

S 38953426

S 38953427  S 38953428

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธรโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู อาจารย์,นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง)

S 4628505

S 4628509  S 4628512

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมีนายวรรณทอง ภูโสภา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนง.ปชส.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 22 พ.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4595765

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 4595728

S 4595730  S 4595731

- เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 38936695

S 38936696

S 38936697

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา/โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร. ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

438021

438024  438025

ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู
นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปีพุทธศักราช 2562
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทั้ง 3 ประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 อีกทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

60358786 2324757734404454 7650258814934974464 n

60345096 2324756951071199 8023619651961356288 n

60782845 2324756374404590 6936732479256526848 n  60352355 2324758131071081 1246857052165242880 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

จังหวัดยโสธรเปิดโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

วันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 09:00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการเปิดประชุม
นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3และเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี) จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงเห็นความจำเป็นของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยังยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและยึดหลักยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะผู้ศึกษาพร้อมรับฟังและจะได้นำไปพิจารนาประกอบการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

60412494 2324136837799877 271395972662165504 n

60553908 2324136667799894 7522363652456841216 n

60395459 2324137147799846 7919799417559842816 n  60616235 2324136791133215 4954259237090885632 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

หน้าที่ 1 จาก 51