Powered by EverLive.net
Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
  • SSSSSSSSSSSSS
  • A5
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยมีนายทำนอง บุญเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.,ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด
Readmore
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. หนังสือแจ้งเวียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด
  4. ข่าวประกวดราคา
downloads face ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  
downloads face ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8  
downloads face ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2561  
downloads face ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)  
downloads face การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technolgy อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"  
downloads face ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
downloads face ไฟล์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2561  
downloads face ขอเชิญอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"  
downloads face มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561  
downloads face โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  
downloads face การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0  
downloads face ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
downloads face ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
downloads face การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)  
downloads face การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
downloads face พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560  
downloads face คู่มือการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลข่าวสารในระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์ จังหวัดยโสธร  
downloads face เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
downloads face แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร  
downloads face หนังสือ มท.0206.1/ว1620 วันที่ 23 มีนาคม 261 - แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0017.2/ว 763 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
downloads face การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ปี 2560  
downloads face งบประรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรร (เฉพาะด้านการเกษตร)  
downloads face แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา - หนองปด หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชุมชนบ้านสระตอง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย(วาตภัย) อาคาร สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีต้นทางไทรน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สบ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ - บ้านหาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.6+985(สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมสำหรับอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมประชาคมชุมชน(ชั้น๕) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 12 มิถุนายน 2561

Cinque TerreCinque Terre Cinque Terre 4 D Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
Cinque TerreCinque Terre Cinque Terre 4 D Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
003852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
32
120
3348
1034
1008
3852

Your IP: 54.92.153.90
2018-06-19 13:37