Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ชวนกันไปทำนา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
 • @mahadthai
 • รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-1
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด…
Readmore
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. หนังสือแจ้งเวียน
 3. เอกสารดาวน์โหลด
 4. คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 5. ข่าวประกวดราคา
downloads face ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"  
downloads face ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563  
downloads face สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564  
downloads face การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  
downloads face คู่มือการประเมิน ITA 2021  
downloads face ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564  
downloads face ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2564  
downloads face ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด  
downloads face การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง  
downloads face รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564  
downloads face ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data  
downloads face แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
downloads face การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
downloads face การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
downloads face กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
downloads face พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  
downloads face ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  
downloads face ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563  
downloads face การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
downloads face "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  
downloads face ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564  
downloads face แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 8333 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 9035-9036 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
downloads face มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ  
downloads face จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding  
downloads face ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  
downloads face ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ( พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding  
downloads face ประกวดราคาซื้อชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding  
downloads face ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding  
downloads face ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงราคาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e -bidding )  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )  
downloads face การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดบวิธีขายทอดตลาด  

ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร

วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ออกตั้งจุดตรวจจับความเร็ว
จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย สาเหตุมาจากเมาแล้วขับและขับขี่รถตัดหน้ากระชันชิด พร้อมคุมเข้มมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง ป้องกันอุบัติเหตุ
จังหวัดยโสธร ชาวบ้านทุ่งแต้ งดสาดน้ำหันมาละเล่นสมัยโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทย
“กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร”
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 ประชาชนเข้ารับบริการที่จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงยโสธร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนยางล้อรถ เพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ) ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (โซนที่ 2 อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา) เพื่อให้กำลังใจเจ้า
จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 คุมเข้มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ หลังมีผู้เสียชีวิต 2 ราย พร้อมย้ำไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ป้องกันโควิด-19
วันที่ 13 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ออกตั้งจุดตรวจจับความเร็ว
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงยโสธร ร่วมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ-บ้านสวน (บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร)
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายบริหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการในการป้องกันลด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
281234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
87
365
280246
1482
5343
281234

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-14 14:34
จังหวัดยโสธร
QR

วีดิทัศน์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

Discover Yasothon Maste MINI ฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน มินิฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน 2 เพลงตูมกาตราตรึง ปี 61 หนังสั้น โย ปริศนา ตามหาหัวใจ