Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ชวนกันไปทำนา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
 • @mahadthai
 • รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-1
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด…
Readmore
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. หนังสือแจ้งเวียน
 3. เอกสารดาวน์โหลด
 4. คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 5. ข่าวประกวดราคา
downloads face การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2562  
downloads face ฐานข้อมูลแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
downloads face ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการเรื่อง ? สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ?  
downloads face พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน  
downloads face ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
downloads face ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำเเหน่งกรรมการ ก.พ.ค.  
downloads face การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)  
downloads face การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอน 1)  
downloads face ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือน เมษายน - ธันวาคม 2562  
downloads face ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562  
downloads face การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
downloads face แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)  
downloads face แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
downloads face การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  
downloads face ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่  
downloads face การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร  
downloads face การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  
downloads face การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
downloads face การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
downloads face แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร  
downloads face ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562  
downloads face การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
downloads face แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ  
downloads face แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)  
downloads face การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
downloads face ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  
downloads face รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 8333 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 9035-9036 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
downloads face มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสรอมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อย  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร่้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  
downloads face ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดยด  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
downloads face ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding  
downloads face ประกาศายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนฯ)  
downloads face ประกาศขายทอดตล่ดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ  
downloads face ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร

การเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมตามโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ดีเด่นเทศบาลตำบลเดิด ณ หอประชุมโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ (Kick off) เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
“โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562”
พิธีทำบุญลงอุโบสถสามัคคีและเพลสัญจร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
100932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
525
575
96700
9788
13263
100932

Your IP: 3.227.233.6
2019-08-19 02:15
จังหวัดยโสธร
QR

วีดิทัศน์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

Discover Yasothon Maste MINI ฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน มินิฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน 2 เพลงตูมกาตราตรึง ปี 61 หนังสั้น โย ปริศนา ตามหาหัวใจ