Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บุคลากร

กลุ่มงานอำนวยการ


...

อำนาจหน้าที่

- บริหารงานทั่วไปของจังหวัด
- งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด 
- เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
- งานรัฐพิธี ราชพิธี
- จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง
- งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 
- งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
- งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
- งานกิจการด้านการข่าว
- งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด
- งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด 
- งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
- งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
- งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
นายสิทธิศักดิ์ ดอกบัว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์ : 045 712722   ,   มือถือ : 08 4387 8794
มท : 43521
ข้าราชการ/พนักงาน
ชื่อ-สกุล : นางเรืองอุไร สุอนันตา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : -
มท. : 43521
E-mail : Yasothon0017.3@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นางประยงค์ ประชุมชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -
มท. : 43521
E-mail : Yasothon0017.3@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นายจันทร คำศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43521
E-mail : Yasothon0017.3@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ ขจรชัย
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญชนก อดกลั้น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : -
มท. : 43521
E-mail : Yasothon0017.3@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนุสรา มณีกรรณ์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43521
E-mail : Yasothon0017.3@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นายองอาจ อานุภาพ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายยุทธกิจ ทาระพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายประคอง สุทธิอาคาร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายไชยพร แสนวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางศรีสุรางค์ สัตยบัณฑิต
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 2
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายถนอม ยอดจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ค้าคล่อง
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ นีระกุล
ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน)
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
นายวิศวรรษ บุญจำเนียร เจ้าหน้าที่ (อำนวยการ/การเงินฯ )
นายไตรภพ โสมณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ (อำนวยการ)
นางสาวชญานภัส หันชะนา เจ้าหน้าที่ (อำนวยการ)
นายศรันย์ สายสีแก้ว เจ้าหน้าที่ (อำนวยการ)
นางสาววาสนา จันละบุตร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ./อำนวยการ)
นายนิยม ยาวโนภาส เจ้าหน้าที่ (อำนวยการ)

สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-724212 โทรสาร : 045-715523