Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Network

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.


หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
        คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน บาท ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอกระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้

  (๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ กำหนด และมูลค่า โครงการ (เฉพาะส่วนที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับ ภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  (๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์เดิม       ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอน ข้อมูลด้วย)
  (๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
  (๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคา มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำประกอบ การพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

  (๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีระยะเวลาในการเช่า (ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ และมูลค่าของ งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่าไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 

(๗) กรณีรับบริจาคพัสดุโดยโครงการมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง มหาดไทย

 

๓. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำรับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำส่ง คณะกรรมการฯ

 

๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดเป็นต้นไป กรณีที่คำขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดได้ กรณีที่จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน

 

๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจาก ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

 

๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุ ในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง

 

๗. แบบคำขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้ คำขอที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำขอความเห็นชอบ แผนงาน/ งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำคำขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท

 

๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความจำเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่าง ส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำปี ให้จัดส่งคำขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อโดยไม่ต้องขอ งบประมาณประจำปี

 

๙. ให้จัดทำเอกสารคำขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงานเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล ซึ่งจะประกาศหรือกำหนดแจ้งให้ทราบ

 

๑๐. ให้จัดทำเอกสารคำขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงานเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล ซึ่งจะประกาศหรือกำหนดแจ้งให้ทราบ

 

๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่เป็นการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ (ระบุชื่อ เกณฑ์/หน่วยงานที่ประกาศกำหนดเกณฑ์) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำนวณ ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด

 

๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด รายงานผล การอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

 

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่หน่วยงานสามารถ ดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุด ปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำหนด

 

๑๔. กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

* * * * หมายเหตุ ข้อ ๑ (๗) และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง มหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒


รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ระยะเวลาเสนอเรื่อง วันที่ประชุมคณะกรรมการฯ แจ้งผลพิจารณาโครงการฯ *
๑ ต.ค. ๖๓ – ๑๓ ม.ค. ๖๔ ๑๔ ม.ค. ๖๔    
๑๕ ม.ค. ๖๔ - ๓ มี.ค.๖๔ ๔ มี.ค. ๖๔   *
๕ มี.ค. ๖๔ - ๑๑ พ.ค. ๖๔ ๑๒ พ.ค. ๖๔    
๑๓ พ.ค. ๖๔ - ๗ ก.ค. ๖๔ ๘ ก.ค.๖๔    
๙ ก.ค.๖๔ – ๑ ก.ย. ๖๔ ๒ ก.ย. ๖๔   *

 หมายเหตุ

๑. กำหนดวันประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. สำหรับโครงการฯ ที่ส่งล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด จะนำเข้าพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป


ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องขอความเห็นชอบโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ลำดับที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถาณะ

ที่มา :


สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-714212 โทรสาร : 045-715523