Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Network

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.


การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป ดังนี้

(๑)

เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)) โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ กำหนดและมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คนโดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานโดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์


(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕)

กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีระยะเวลาในการเช่า
(ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่เกินกว่าราคาซื้อ และมลู ค่า
ของงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่าไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ปฏิทินกำหนดการประชุมฯ

รอบที่ ระยะเวลาเสนอเรื่อง วันที่ประชุมคณะกรรมการฯ แจ้งผลพิจารณาโครงการฯ *
1 1 ต.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62  
2 27 พ.ย. 61 - 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 (เลื่อนเป็น ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562) - มี.ค. 62 *
3 26 ก.พ. 62 - 27 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62  
4 28 พ.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62 6 ก.ย. 62  
5 27 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 *

 หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องขอความเห็นชอบโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (ครั้งที่ 1/2562)
ลำดับที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถาณะ

ที่มา :


สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-714212 โทรสาร : 045-715523